کلیدواژه‌ها = کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد اقتصادی- اجتماعی)

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 123-140

سمیرا متقی؛ سید ابراهیم حسینی نسب؛ عباس عصاری آرانی عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی