کلیدواژه‌ها = صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط تمرکز، مارک آپ و بازده سهام (مطالعه موردی: صنایع فعال در بورس اوراق بهاردار تهران)

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 155-176

محمدنبی شهیکی تاش؛ علی دریکنده؛ محمد رسول حشمتی؛ سید حسن حسینی