کلیدواژه‌ها = مدیریت دارایی و بدهی در بانک
به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه‌سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 199-212

محمد ابراهیم محمدپورزرندی؛ محمود البرزی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ مجید شهریاری