کلیدواژه‌ها = بیش واکنشی˓ شهود نمایندگی˓پرتفوی سهام برنده و بازنده˓ ارزش بازار ˓بازدهی قبلی