کلیدواژه‌ها = نگهداشت وجه نقد
رابطه بین ریسک ویژه و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 373-392

محمدرضا علوب؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیاروشن


بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 511-527

مهران متین فرد؛ علی اکبر چهارمحالی


بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 55-74

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی