کلیدواژه‌ها = چرخه عمر
نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 323-348

علی کرامتی فرهود؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


تدوین مدل اهرم هدف در مراحل مختلف چرخه عمر

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 485-504

10.30495/jik.2023.55069.3137

حامد صالحی صابر؛ یداله تاری وردی؛ افسانه توانگر؛ امیررضا کیقبادی