کلیدواژه‌ها = ارتباطات سیاسی
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62

حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی