کلیدواژه‌ها = اجاره به شرط تملیک
اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 35-50

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر