کلیدواژه‌ها = ریسک پذیری
عوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار ایران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 153-172

محمدعلی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور؛ محسن امینی خوزانی