کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض خطر شرطی
توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 553-576

حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 173-190

احسان محمدیان امیری؛ مونا علی کرمی؛ سیدبابک ابراهیمی