کلیدواژه‌ها = گراندد تئوری
نگرشی نوین به زوایای مالی و مدیریتی چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 657-682

مهدی پناهی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزانه حیدر پور؛ امیررضا کیقبادی


طراحی الگوی پیش بینی سپرده گذاری بانکی مبتنی بر حسابداری رفتاری و بازار پول

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 393-413

احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل


ارائه مدل تراکم صنعتی برای ارتقای نوآوری فناورانه در صنایع ایران (با رویکرد سرمایه گذاری) و ضرورت بکارگیری آن

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 511-547

علی حسن زاده؛ سیدرضا سلامی؛ مقصود امیری؛ جهانیار بامداد صوفی


جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 265-285

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی : موردی شرکت پالایش نفت آبادان (رویکرد کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 389-416

یوسف بغلانیانی؛ اله کرم صالحی؛ علی محمودی راد