کلیدواژه‌ها = الگوریتم غذایابی باکتری
حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 81-96

مهدی صالحی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ نرگس مخملباف