کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی
اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 413-430

مهدی قدمی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی


تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 75-97

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار