کلیدواژه‌ها = داده‌های پربسامد
قیمتهای خوشهای در بازار سرمایه ایران و علل موثر بر آن

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 297-312

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ محمدمهدی بحرالعلوم


برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست‌نمایی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 23-38

جلال سیف الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام