کلیدواژه‌ها = بازار پول
تبیین مدل رفتاری سپرده گذاران (مولفه ها، پیشایندها و پیامدها)

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 527-547

10.30495/jik.2024.23168

احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل


نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 79-96

سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


طراحی الگوی پیش بینی سپرده گذاری بانکی مبتنی بر حسابداری رفتاری و بازار پول

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 393-413

احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل


الگوسازی ریسک متناسب با ساختارتامین مالی دربازارپول مبتنی برتئوری تصمیم احتمالی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 297-317

حمیدرضا ایروانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نرگس یزدانیان


سبک‌های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 147-164

حسین منوری؛ محمد راسخ