کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه‌گذاری
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62

حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 939-961

10.30495/jik.2024.23256

محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


قابلیت ارتباط با ذینفعان و کارایی سرمایه‌گذاری: آزمون نظریه همسانی موزاییکی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 787-814

مریم قائد؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجر زاده؛ احمد کعب عمیر


نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 531-551

یزدان گودرزی فراهانی؛ لیلا براتی


کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش معیار‌های مدیریت ریسک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 413-434

مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدم


اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 287-318

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 129-150

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی


بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 187-202

سمانه سادات صلواتی؛ عبدالرضا اسعدی