کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
شناسایی شاخص های الگوی مدیریت چرخه عمر ،جهت توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 419-437

سمیرا شفائی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر


ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 327-350

کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی