کلیدواژه‌ها = خوشه‌ای بودن قیمت
قیمتهای خوشهای در بازار سرمایه ایران و علل موثر بر آن

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 297-312

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ محمدمهدی بحرالعلوم