کلیدواژه‌ها = شرکت های هلدینگ
بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 331-346

حسین ممبینی؛ سید جلال صادقی شریف؛ محمدرضا شهریاری؛ ایرج نوروش