کلیدواژه‌ها = روش برداری خودرگرسیونی (VAR)
بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 283-299

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ مسعود کریمخانی