کلیدواژه‌ها = افشای اطلاعات آینده نگر
اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 333-356

سید محمدرضا مسعودیان؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی؛ صالح قویدل