کلیدواژه‌ها = مدل رقابت پذیری بنگاه
رقابت پذیری صنعت برق ىر ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 249-264

رسول ستاری؛ کریم امامی جزء؛ تیمور محمدی