کلیدواژه‌ها = شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری
طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-144

عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبری