کلیدواژه‌ها = "عدم اطمینان اقتصادی"
بررسی تأثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 501-530

محمدعلی احمدی؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجرزاده


تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ضریب واکنش سود با استفاده از رگرسیون دومرحله ای فاما-مکبث

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 333-355

بابک سالم دزفولی؛ اله کرم صالحی؛ علیرضا جرجر زاده؛ سعید نصیری