کلیدواژه‌ها = نظریه اقتصادی
سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 53-71

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری