کلیدواژه‌ها = مدل‌های میانگین گیری بیزین
شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 379-410

قدرت الله طالب نیا؛ سیاوش ملک پور؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر