کلیدواژه‌ها = رگرسیونی کوانتایل
بررسی تآثیر آزادی‌ مالی و سرمایه‌گذاری بر فرار مالیاتی: رهیافت رگرسیون کوانتایل

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 583-604

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن قدرتی