کلیدواژه‌ها = " روش‌ها و ابزارهای ارتباطات بازاریابی "
برازش و اعتباریابی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 77-100

شهرام بندپی؛ نیلوفر ایمان خان؛ محمد باقر گرجی؛ امیر اخوان فر