کلیدواژه‌ها = کیفیت عملکرد مدیریت
کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 309-331

محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی