دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل های ساختاری و ترکیب بدهی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

مسلم پورحسین؛ علی اصغر متقی؛ احمد محمدی


اثر ارزشی – رشدی به عنوان سازه مصنوعی قیمت گذاری اشتباه بازاربا تکیه بر تورش های رفتاری:استراتژی ناسازگار،سازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

صدیقه مظاهری؛ خدیجه ابراهیمی کهریز سنگی؛ آرزو آقایی چادگانی


شناسایی عناصر سیستم رابط (شریک) در الگوی لند تک در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

زهرا حاجی اشرفی؛ نرگس یزدانیان؛ کیومرث آریا؛ هدی همتی


حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام به نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با وجود کیفیت افشای اطلاعات مالی و فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jik.2023.23107

جواد مقدم؛ امید فرجی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ ملک تاج ملکی اسکویی


تأثیر گشتاورهای مرتبه بالا بر کارایی قیمت گذاری بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30495/jik.2024.23445

علی لعل بار؛ محسن حسنی؛ مسعود بختیاری