بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 47-62

محمد حکاک؛ زهرا اکبری


بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ


رابطه بتای بازار سهام با متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 47-66

علی رحمانی؛ کامبیز پیکارجو؛ منصوره عزیزی


طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 45-66

محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی


ارائه مدل قیمت گذاری اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب اوراق بهادار سازی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 51-65

احسان ذاکرنیا؛ محمدهادی حبیب الهی


بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 55-74

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی


الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 55-82

علی ثقفی؛ جمال دامغانیان؛ سجاد سیاح؛ حسین خضوعی