بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-124

میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا کردلویی؛ امیر دهقانی


تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 99-112

سید محمود موسوی شیری؛ عسل بخشیان؛ هدی براتی


تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 101-119

ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 105-124

میرفیض فلاح شمس؛ فریده حق‌شناس کاشانی؛ فیروزه افشار هاجر


سنجش معیارهای نقد شوندگی سهام پیرامون تصمیمات افزایش سرمایه

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 105-120

ابراهیم عباسی؛ علیرضا رجب پور


ارائه رویکردی جدید برای مدیریت فعال پرتفوی وانجام معاملات هوشمند سهام با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 107-126

رضا تهرانی؛ محمد هندیجانی زاده؛ عیسی نوروزیان لکوان


بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 109-127

محمود محمدی الموتی؛ محمدرضا حدادی؛ یونس نادمی


بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 125-164

مائده کیانی هرچگانی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان


محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 95-117

احمد بدری؛ محمد عرب مازار؛ مسعود سلطان زالی


بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 99-114

فرشته بصیری؛ محمدحامد خانمحمدی