شناسایی و اولویت‌بندی بخش‌های صنعتی پیشرو به منظور اعطای تسهیلات مالی توسط بانک‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بخش‌های دارای اولویت، در اصطلاح، به صنایعی اطلاق می­شود که بر اساس روش­ها و شاخص­های اقتصادی و مالی بهترین عملکرد را داشته باشند. لازمه اولویت‌بندی آن است که بر حسب معیارها و استاندارهای اقتصادی و مالی، این بخش‌ها به تفکیک مطالعه گردند و منطق اعطای تسهیلات در هر بخش ارایه شود. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های مالی به بررسی وضعیت صنایع کشور در سال‌ 1391 پرداخته شده است. صنایع مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بر اساس کدهای سه رقمی آیسیک طبقه بندی، اولویت‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده صنایع تولید فلزات اساسی، تولید محصولات شیمیایی، تولید خودرو ملحقات آن و تولید محصولات اولیه آهن و فولاد دارای بهترین عملکرد بر اساس شاخص­های مورد بررسی بوده و در اولویت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Ranking of Leading Industries for the loan and facility paid by the banks (Emphasis on Financial Index)

نویسنده [English]

  • Mohsen Hamidian
Assistant Professor and Faculty Member, Department of Industry Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The industries are so called the owner's priority which have the optimum economical and financial turnover. Separately studding these divisions and also expressing the reasons for providing the loans and facilities are the required factors for making the priority. In this paper, financial indexes are used to survey the industries of the country in 2012. The studied industries are classified, prioritized and analyzed based on the factor analysis, Taxonomy digits (which is based on three digits ISIC codes). The results show that cardinal metals, chemical, automobile and its spare parts and primitive steel and iron production industries have the best performances based on the mentioned indexes, hence they stay at the top-level of the loan and facility paid by the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leading Industries
  • Financial Facility
  • Financial Indexes and Numerical Taxonomy
*       اختیاری، مصطفی، (1389) معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه بندی اعتباری مـشتریان . فـصلنامه علمـی _ پژوهـشی مطالعـات مـدیریت صنعتی،161-179
*       بهشتی گرمی، محمد باقر و سعیدان،محمود، (1362)، تاکسونومی عددی به زبان ساده؛ سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
*       تاری، فتح‌ا... و جلیلیان، فرانک، (1381)، سیاست‌گذاری صنعتی منطقه‌ای از طریق شناخت توانمندی‌ها (مطالعه‌ی موردی استان فارس)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، پژوهشکدة امور اقتصادی، سال دوم،  شمارة ‌اول، 201-222
*       توفیق، فیروز، (1372)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخصهای منطقه‌ای. مجله آبادی، 10،11-15
*       تهرانی، رضا، (1393)، مدیریت مالی، چاپ سیزدهم، انتشارات نگاه دانش، تهران
*       حکمتی فرید، صمد، (1382)، رتبه‌بندی شهرستان‎های استان آذربایجان شرقی از نظر توسعه، چاپ اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، تبریز
*       درون پرور، داوود، صادقین، علی و احمدی حدید، بهروز، (1390)، بررسی وضعیت ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع کشور، علمی-پژوهشی، دانشگاه آزاد فیروزکوه، فصلنامه پژوهشگر، سال هشتم
*       درون پرور، داوود و صادقین، علی، (1391)، بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان تهران، علمی-پژوهشی،دانشگاه آزاد فیروزکوه،فصلنامه پژوهشگر، سال نهم،1391
*       دهقانی زاده، مجید و رعیتی، علیرضا، (1390)، تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان یزد و مدل سازی تخصیص بهینه اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه ای، برامه و بودجه شماره 72
*       رابلوتی، روبرتا، خوشه‌های صنعتی الگوی توسعة درونزا، (1382)، ترجمه عباس مهرپویا و  جهانگیر مجیدی، چاپ اول، انتشارات رسا، تهران.
*       راستی، محمد، (1390)، آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی:مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت، فصلنامه مدلسازی اقتصادی سال چهارم، شماره 1 «پیاپی 1»، بهار 1389، 161-170.
*       رئیس دانا، فریبرز، (1382)، رتبه‌بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجارت خارجی هر صنعت؛ پژوهشنامه اقتصادی، سال سوم شمارة دوم، تابستان.
*       سبحانی، حسن، (1389)، تعیین بخش‌‌های پیشرو در اقتصاد ایران، ستاد اجرای فرمان امام.
*       شهیکی تاش، محمد نبی، (1382)، بررسی ساختار بازار صادراتی کالاهای منتخب و تاثیر آن در درآمد ارزی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
*       شهیدی، محمد تقی، (1371)، انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه، انتشارات دانشگاه تهران
*       عابدین، محمد رضا، (1385)، اولویت بندی صنایع ایران براساس رقابت پذیری در بازاراهای جهانی با هدف منطقی نمودن سیاست‌های حمایتی تجاری، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
*       عابدی، محمد، (1378)، سنجش تطبیقی میزان توسعه شاخص‎های بخش عمران شهری و منطقه‎ای شهرستان‎های استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز.
*         عرب مازار، عباس و  رویین تن، پونه، (1385)، عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی، فصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره  3 , شماره  6 ،45- 80
*       فطرس، محمد حسن و بهشتی فر، محمود، (1385)، تعیین سطح توسعه یافتگی استان‌های کشور و نابرابری‌های بین آن‌ها در طی سال‌های 1373 و 1383، نامه مفید شماره زمستان 85
*       کاظمی، ابوالفضل، قاسمی، جواد و زندیه، وحید، (1390)، رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک‌ها با استفاده از مدل‌های مختلف شبکه‌های عصبی: مطالعه موردی یکی از بانک‌های خصوصی ایران، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 131
*       گریفین، کیت، (1382)، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، چاپ دوم، تهران
*       گلدسته، اکبر و دیگران، (1377)، راهنمای کاربران Spss.6. مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی، تهران
*       محمدی، تیمور، طالبلو، رضا، (1389)، صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در بانکداری ایران، اقتصاد مقداری، دوره7.
*       مردوخی، بایزید، (1376)، استراتژی توسعه صنعتی ایران، مجله صنعت و مطبوعات، شماره51
*       هادی زنوز، بهروز و صفوی، بیژن، (1382)، تجزیه و تحلیل و براورد رشد و بهره وری در صنایع استان تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
*       هادی زنوز، بهروز، (1382)، تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
*       هاشمیان، مسعود، (1378)، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی جهت تقویت مزیت‌های نسبی صادرات صنعتی انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
*       هیویت، تام، جانسون، هیزل و ویلد، دیو، (1378)، صنعتی‌شدن و توسعه؛ ترجمة طاهره قادری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
*       یوسفی، محمد‌قلی، (1382)، اقتصاد صنعتی، چاپ اول، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
*       A Ganesh-Kumar, Kunal Sen & Rajendra R Vaidya(2003) , International Competitiveness, Investment & Finance, A Case Study of India, Raultledge,London,First Published
*       Amores, F .and Rueda-Cantuche, M. (2009) The identification of key sectors by means of Data Envelopment Analysis (DEA): the case of EU-27, unpublished paper
*       Andreosso-O’Callaghan, B., and Yue, G. (2004) Intersectoral Linkages and Key Sectors in China, 1987–1997, Asian Economic Journal, Vol. 18 No. 2.
*       Atkinson, Scott, "Economic Efficiency and Productivity Growth in the Post –Privatization Chilean Hydroelectric Industry," University of Georgia, 2001
*       Bai Manyin.Ren Ruoen.A.Szirmai. (2001). A New Benchmark Comparison of Manufacturing Productivity, China-USA,
*       Bassanini, A., Scarpetta, S. and Visco, I. (2000), "Knowledge, Technology and Economic Growth: Recent Evidence from OECD countries", paper for the 150th Anniversary Conference of the National bank of Belgium, "How to Promote Economic Growth in the Euro Area", Brussels, 11-12 May
*       Bender, S.& Li, K.W. (2002). The Changing Trade and Revealed Coparative Advantage of Asian and Latin American Manufacture Exporte. Center Discuss Paper, No. 843
*       Bing Zhao & Jinpeng Liu,(2009), Study on Selection Index System of Leading Industries under Requirements of Sustainable Development Outlook, Asian Social Science
*       Changjun, YUE & Ping, HUA (2002). Does comparative advantage explains export patterns in China?. China Economic Review, Vol 13 , pp. 276-290
*       Davis, D.R.& weinstein D.E. (2003). Market access, economic geography and coparative advantage: an empirical test. Journal of International Economics, vol 59, pp.1-23.
*       Destré G. and Nordman C., (2002), “The Impacts of Informal Training on Earnings Evidence from French, Moroccan and Tunisian Matched Employer-Employee Data,” SSRN Electronic Library, Human Capital Journal. Published in French in L’Actualité Économique, 78(2), pp. 179-205.
*       Dewan, S. and Kraemer, K. (2000), "Information Technology and Productivity: Evidence from Country Level Data", Management Science, Vol. 46, No. 4, April: 548-562
*       Disnay.Richard, Haskel. Jonathan, Heden. Ylva(2003), Restructuring  and productivity growth in UK manufacturing. The economic journal, 113 July 666-694
*       Dowling, M. & Ching, C.T, (2000). Shifting comparative advantage in Asia: new tests of the flying geese model. Journal of Asian Economics, vol 11, pp. 443-463
*       Fontagen, Lionel. ,(2000) Mimouni, Mondher. Openness, rade Performance And Economic Development. ITC
*       Havrila, I. And P. Gunawardana (2003), “Analysing Comparative Advantage and ompetitiveness: An Application to Australia’s Textile and Clothing Industries”, Australian Economic Papers, 42(1), March, 103-117
*       Helpman , Elhanan (1984), Increasing Returns, Imperfect Markets and Trade Theory, in: Handbook of International Economics, Vol.1, Edited by: Ronald Jones and Peter Kenen, Elsevier Science Publisher.
*       Howes,C &Singh A.(eds),(2000) Competitiveness Matters: Industry & Economic Performance in The U.S. Ann Arbor,University of Michigan Press
*       HTTP: // www.Zawaya. Com,Gcc Asean Ministers Discuss Free Trade Agreement July 1, 2009.
*       Jiang, Zhaoxia. (2007). Analysis on Selection of Leading Industries. Journal of Lanzhou University, 35(4):124-128
*       Karapaty, P. & Lundberg, L. (2003) Does Ownership Matter? Foreign Direct Investments and Productivity Spillovers in Swedish Manufacturing Industry; Paper presented to the European Trade Group, Madrid, 11 to 13 September
*       Krugman, Paul (1994), rethinking international Trade, The M.I.T Press.
*       Li, K.W.& Bendes, S. (2002). The Gain and Loss of Comparative Advantage in Manufactured Exports Amang Regions. Center Diacussion Paper, NO. 853
*       Linneman and Van Beers (1988), Measures of export- import similarity, Wltwints Chafteliches Matambalya, Francis A.S.T.
*       Low, Patric & Marcelo Olarreaga & Javier Suarez (1998), Does globalization cause a higher Concentration of international trade & investment flows? WTO Working Paper.
*       Michael E.Porter,(1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, Free Press
*       Miller, stephan. M, Upadhyay. P. Mukti(2000), “The Effects of Openness, Trade Orientation, and Human Capital on Total Factor Productivity”, Journal of Development Economics, Vol: 63, pp: 399-423.
*       Okada.Yosuke(2004), Competition, R&D and Productivity in Japanese Manufacturing Industries, www.nber.org/books/TRIO04/ triof04/okada
*       Peter Cornelius,(2002), Creating Value:From Comparative to Competitive Advantage ,Some Conceptual Issues Executive Forum on National Export Strategies, ITC
*       Ricci, L.A. (1999). Economic Geography and Comprative Advantage: Agglomeration Versus Specialization. European Economic Review, vol 43, pp. 357-377
*       Sanja S.Pattnayak,S.m.Thangavelu(2005),"Economic Reform and Productivity Growth in Indian Manufacturing Industries:and interactin of Technical Change and scale economies",Economic Modeling. No22.p.601-615.
*       Stiroh, K.J. (2001), “Information technology and the U.S. Productivity Revival: What does the industry data say?”, Federal Reserve Bank of New York working paper.
*       Tian Xhen (2011), “Selection of Regional Leading Industry Based on Comprative Advantage”, Asian Agricultural Research, Vol 30
*       Tian, Xiaowan, (2001) "Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces," Journal of Economic Systems, 25
*       UNCTAD (2009), Hand Book of International Trade and Development Statistics, http://www.UNCTAD.Org
*       Utkulu U. and D. Seymen (2003), “Trade and Competitiveness between Turkey and the EU: Time Series Evidence”, Europe in Global World-blending differences, OPEN MINDS Conference,  niversity of Lodz,Lodz-Polond, September.22
*       Viner, J. (1950), The customs union issue, NewYork, Carnegie Endowment for International Peace.
*       Wandara, J. Dixon (2001). Farming Systems Approach to technology Development and Transfer. A Source Book. Farmesa, Harare , Zimbabwe
*       Wang Huafeng (2011) , “On the Selection of the Leading Industry of Agricultural Products Processing in Anhui Province of China” 7th International Conference on Innovation & Management, Bijing
*       wises,John,1998, “Industry In Developing Countries,Theory,Policies,Evidense ”Routledge published,pp26-80.
*       www.econs.ecel.uwa.edu.au/ economics/Links/papers/aces_ren_r
*       www.itc.com
*       Xu, B. (2000), “Multinational Enterpries, Technology Diffusion and Host Country Productivity Growth,” Journal of Development Economics,PP: 1-18
*       Yılmaz, B. and S.J. Ergun (2003), “The Foreign Trade Pattern and Foreign Trade Specialisation of Candidates of the European Union”, Ezoneplus Wor