بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی از دانشگاه گیلان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده‌های مربوط به 72 شرکت به‌صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1386 تا 1392 و با استفاده از رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا در فرضیه اول پس از بررسی رابطه مثبت و معنی‌دار بین مخارج سر سرمایه‌ای و جریانات نقد عملیاتی در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانات نقدی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره‌ی زمانی موردبررسی بین متغیر مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانات نقدی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Gholalreza Mahfoozi 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Masoomeh Ghasemi Shams 3
1 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc Business Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of corporate social responsibility on the sensitivity of investment to cash flow of companies in the Tehran Stock Exchange. Therefore, data from companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 1387 to 1392 with panel data regression model was used to test the hypotheses. After examining the significant positive relationship between capital expenditures and operating cash flow in the first hypothesis, the second hypothesis explores the relationship between corporate social responsibility and sensitivity of investment to cash flow. The results showed that in the period under review, there is a significant positive relationship between social responsibility and sensitivity of investment to cash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Investment-Cash Flow Sensitivity
  • Corporate social responsibility
  • Capital Expenditure
  • Q_TOBIN
*       آقا محمد سمسار، محمد رضا.(1391). "تأثیر مالکیت نهادی بر نسبت های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، صص 23.
*       احمد پور، احمد و فرمان‌بردار، مریم. (1392). "بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش‌بینی سود هر سهم". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6(24): 63-1-78.
*       بنی مهد، بهمن؛ طالب نیا،قدرت اله  و ازوجی، حسین. ( 1388). " بررسی رابطه بین عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد مالی" ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(3)، 174-149.
*       برزگر، قدرت اله. (1392). " مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت‌ها و وضعیت موجود در آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
*       پور علی،محمدر ضا؛ حجامی، محدثه. (1393). "بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالیکت نهادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10): 150-135.
*       حاجیها، زهره و مرادیان، بهاره.1393. ( بررسی تأثیر عدم تقارن الطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه‌گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری،3(12)،97-116.
*       عرب صالحی، مهدی؛  صادقی؛ غزل و معین الدین، محمود. ( 1392)." رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9)، 20-1.
*       فیض اللهی، صادق، فاطمی، عادل و شیرمحمدی، علیرضا. (1392)، "بررسی ارتباط بین جهت‌گیری بازار و مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمان". مدیریت بهره‌وری، 7(27): 98-81..
*       کاشانی پور، محمد، احمد پور، احمد؛ باقر پور، سید محمد؛. (1389). "بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکت‌ها". دانش حسابداری، 1(1) : 7-29. 
*       مرانجوری، مهدی؛ علی خانی، رضیه. (1393). "افشای مسئولیت‌های اجتماعی و راهبری شرکتی: . بررسی های حسابداری و حسابرسی، 21(3): 348-329.
*       مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم، (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران،  بررسی های حسابدرای و حسابرسی، 5: 25-44.
*       مشبکی، اصغر و خلیلی شجاعی، وهاب. (1389).  بررسی رابطه فرهنگی سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمآن‌ها. جامعه شناسی کاربردی، 21(4)، 37-56.
*       مکرمی، یداله. (1385). اصول نظام راهبری بنگاه، مجله حسابرس، 32: 40.
*       ولی پور، هاشم و خرم، علی،(1390). اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به‌منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی، حسابداری مدیریت، 4(8): 61-75.
*       Attig.N, Cleary.S,  Ei Ghoul .S , Guedhami. O.(2012). "Institutional investment horizon and investment –cash flow sensitivity". Journal of Banking & Finance,36(4). 1164-1180.
*       Attig, N., Cleary, S., Ghoul, S. (2014). "Corporate Legitimacy and Investment–Cash Flow Sensitivity". J Bus Ethics .DOI 10.1007/s10551-013-1693-3.
*       Cheng, E. C. M., Courtenay, S. M., & Krishnamurti, C. (2006) The Impact of Increased Voluntary Disclosure on Market Information Asymmetry, Informed and Uninformed Trading; Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2(1): 33-72.
*       Degrey,H; Jong,A.D,(2006), "Investment and Internal Finance: Asymmetric Information or Managerial Discretion?", international Journal of Industrial Organization, vol,24 No,1. p .125-147.
*       Diamond, D. W., & Verrecchia, R. (1991) Disclosure Liquidity and the Cost of Capital; Journal of Finance 46(4): 1325-59.
*       Fazzari, S.M., Hubbard, R.G., Petersen, B.C.,( 1988). "Financing constraints and corporate investment". Brookings Papers on Economic Activity 2, 141–195.
*       Harjoto, M. A., & Jo, H. (2011). "Corporate governance and CSR nexus". Journal of Business Ethics, 100, 45–67.
*       Kadapakam, P.R., Kumar, P.C., & Riddick, L.A. (1998). The Impact of Cach Flows and Firm Size on Investment: The International Evidence. Journal of Banking & Finance,22(3), 293-320.
*       Legnick-Hall, C. A. (1996). "Customer contributions to quality: A different view of the customer-oriented firm". Academy of Management Review, 21, 791–824.
*       McCarthy, S., Oliver, B. & Song, S. (2014). "CEO overconfidence and corporate social responsibility". Working paper: UQ Business school.
*       McWilliams, A., Siegel, D., (2001). "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective". The Academy of Management Review 26, 117-127.
*       Ozkan,a A., Ozkan, N.(2004). Corporate Cash Holding, An Empirical Investigating of UK Companies. Journal of Banking & Finance 28(9), 2103-1134.
*       Samy, Martin; Odemilin, Godwin; Bampton, Roberta. (2010) . "Corporate social responsibility: a strategy for sustainable business success. An analysis of 20 selected British companies", Journal of Corporate Governance, 10 (2) , 203-217.
*       Sandhu, H S; Kapoor, Shveta. (2010) . "Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure". South Asian Journal of Management, 17 (2) , 47-80.
*       Servaes, H. & Tamayo, A. (2013). "The impact of corporate social responsibility on firm value: the role of customer awareness". Management Science, 59(5): 1045-1061.
*       Verdi,R.S. (2006)."Financial Reporting Quality and Investment Efficiency" ,M.I.T. Working paper.
*       Y Cho, Seong. Lee, Cheol., and J.Pfeiffer Jr, Ray. (2013)."Social Responsibility and information asymmetry", Journal of Accounting Public Policy, (32), 71-83.