حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشدعلوم وتحقیقات بیرجند

چکیده

فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق  انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم  باکتری می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که  الگوریتم باکتری قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفلیویِ با محدودیت L است. و همچنین میتوان بیان کرد که در انتخاب سبد بهینه سهام الگوریتم باکتری مبتنی بر معادله پرتفلیویِ مدل میانگین– واریانس با محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفلیویِ محدودیت L است. محدودیت  Lبه این معنی است که هیچ محدودیتی برای انتخاب شرکتهای موردبررسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minimizing portfolio variance with the limitations of (L)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Mahmoud Lari Dashtbayaz 2
  • Narges Makhmalbaf 3
1 PhD, in Accounting Associate Professor, Department of Accounting Ferdowsi University of Mashhad
2 PhD, in Accounting Assistant Professor, Department of Accounting Ferdowsi University of Mashhad
3 M.A Science and Research Branch of South Khorasan Birjand
چکیده [English]

Portfolio selection process is one of the issues that have been of interest to many researchers. Various criteria involved in this process changed over time, and it is necessary to use optimal tools for making better decision. The purpose of this study is the optimal stock portfolio selection using algorithm bacteria. For this reason monthly risk and return of 102 listed copmaies on the Thehran Stock Exchange from 2009-2013 has been studied. The results show that bacteria algorithm is able to select stock portfolio with using portfolio equation with L limitation. And also be stated that the optimal portfolio selection algorithm bacteria equation based on portfolio equation, mean-Variance model with Cardinal limits is better than on portfolio equation with with L limitation. L restrictions mean that there is no limit to the mentioned companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Portfolio
  • Risk
  • Expected Return
  • Bacterial Foraging Optimization Algorithm
  • Sharp Model
*       اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا و احسان طیبی ثانی(1393)"  بهینه سازی سبدسرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک  " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-شماره 18. صص 163-184.
*       افشارکاظم، محمدعلی،میرفیض فلاح شمس و مرضیه کارگر(1393)" تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوسها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-شماره 18. صص21-41.
*       تهرانی، رضا؛ نوربخش عسگر (1392) "مدیریت سرمایه‌گذاری"، ترجمه و اقتباس از کتاب چارلز پی. جونز، انتشارات نگاه دانش.
*       خدامرادی، سعید، راعی عزابادی، محمد ابراهیم (1393). " طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهنیه در شرکتهای هلدینگ صنعتی (رویکرد بازار سرمایه داخلی)" مهندسی مالی و مدیریت  اوراق بهادار، شماره 19، صص 1-18.
*       راعی، رضا، علی بیکی، هدایت (1389) " بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات" تحقیقات مالی، شماره 12، صص 21- 40.
*       رﺿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺪری، ﻋﺒﺎس؛ آذر، ﻋﺎدل؛ رﻋﯿﺘﯽ ﺷﻮازی، علیرضا(1390). "به کارگیری الگوریتم ژنتیک ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪای ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 48، صص35-50.
*       سن جو،شی زوا؛فوشی می، تامی او و فوجی تا سی ایجی(1378)، " تحلیل بهره وری وسودآوری، ترجمه سید عباس جوادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نوادر.
*       طالبی؛ آرش (1389) "انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روشهای فراابتکاری و مقایسه ی آن با سبد های تشکیلی خبرگان و تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شاهرود.
*       عباس نژاد، علی اکبر(1380)" ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی"، دانشگاه امام صادق.
*       قائمی، محمد حسین، قیطاسوند،‌ محمود و توجیکی، محمود (1382). "تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره33، صص 38-56.
*       مقصود امیری، مهسا محبوب قدسی (1394)" مدل برنامه‌ریزی خطی فازی برای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم بهینه  " مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره 23. صص 105-118.
*       مدرس، سید احمد، محمدی استخری، نازنین (1386 " انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک" توسعه و سرمایه، شماره 1، صص 71-92.
*       موشیخان، سیامک، نجفی، امیر عباس (1394) "بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره ای میانگین - نیم واریانس - چولگی" مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره 23. صص 133-148.
*       مولایی محمدعلی؛ طالبی آرش (1389) "بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری-ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید در بهینه سازی پرتفوی" فصلنامه علمی و پژوهشی جسارت های اقتصادی س 7، ش14. صص171-204.
*       Guang-Feng Deng, Woo-Tsong Lin, Chih-Chung Lo (2013)" Markowitz-based portfolio selection with cardinality constraints using improved particle swarm optimization "Expert Systems with Applications 39 (2012) pp: 4558–4566
*       Huang Xiaoxia, Zhao. Tianyi, (2014). Mean-chance model for portfolio selection based on uncertain measure. Insurance: Mathematics and Economics 59 243-250.
*       Jagannathan, R., Ma, T., 2003. Risk reduction in large portfolios: Whimposing the wrong constraint helps. Journal of Finance 58, 1651–1684.
*       Kandasamy, Hari, (2008), Portfolio Selection under Unequal Prioritized Downside Risk, Advisor: Kostreva, Michael M., the Degree Doctor of Philosophy Mathematical Sciences, Department of Mathematical Science, Clemson University.
*       Konno, H., Yamazaki, H. (1991). Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its applications to Tokyo stock market. Management Science, 37(5):519-531.
*       Loncan, Tiago and Caldeira, João, Foreign Portfolio Capital Flows and Stock Returns: A Study of Brazilian Listed Firms (April 8, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2591908.
*       Marco Corazza, Giovanni Fasano, Riccardo Gusso(2013) Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem‖ Applied Mathematics and Computation, Volume 224, 1 November 2013, PP. 611-624.
*       Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1):77-91.
*       Markowitz, H. (1959). Portfolio Allocation: E_cient Diversi_cation of Investments, John Wiley & Sons, Inc., New York. A Cowles Foundation Monograph.
*       Markowitz, H. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, 46(2):469-477.
*       Merton, R. C., 1980. On estimation the expected return on the market. Journal Financial Economics 8, 323-361.
*       Papahristodoulou, C, Dotzauer, E. (2004). Optimal portfolios using linear programming problems. Journal of the Operations Research Society, 55(11):1169-1177.
*       Racorean, Ovidiu Sorin," Quantum Gates and Quantum Circuits of        Stock Portfolio" (2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2630341.
*       . Levy, h (2014), "The Unique Risks of Portfolio Leverage: Why Modern Portfolio Theory Fails and How to Fix It" The Journal of Financial Perspectives, Volume 2, Issue 3, 1- 41.
*       . Loncan, Tiago and Caldeira, João, Foreign Portfolio Capital Flows and Stock Returns: A Study of Brazilian Listed Firms (April 8, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2591908.  
*       Speranza, M. Grazia. (1995). A Heuristics Algorithm for A Portfolio Optimization Model Applied To the Milan Stock Market, Computer and Ops Res, 5,.433-441.
*       Tang, W., Han, Q., Li, G. (2001). The portfolio selection problems with chance- constrained. In Systems, Man, and Cybernetics IEEE International Conference on, volume 4, pages 2674-2679 .
*       Yong-Jun Liu, Wei-Guo Zhang, Pu Zhang (2013) ―A multi-period portfolio selection optimization model by using interval analysis‖ Economic Modelling, Volume 33, PP. 113-119.