بررسی ارتباط بلند مدت میان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری از دانشگاه امام حسین(ع) -

چکیده

بورس اوراق بهادار به عنوان مهم‌ترین رکن بازار سرمایه تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. بازده و قیمت اوراق بهادر در بورس برآیند وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان می‌باشد شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز که نمایانگر وضعیت کلی بازار است همواره توسط متغیر های اقتصاد کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شاخص کل بورس اوراق بهادار و متغیرهای اقتصاد کلان می‌باشد. بدین منظور از داده های فصلی مربوط به شاخص کل و متغیرهای اقتصاد کلان طی سال‌های 1371-1391 به صورت سری زمانی استفاده شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  می باشد. آزمون فلیپس و پرون نشان داد که تمامی متغیرها در کران پایین دارای یک ریشه واحد هستند ولی در کران بالا ایستا می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا علیت گرانجری بیانگر یک رابطه‌ی تعادلی  بلند مدت و هم‌انباشتگی بین شاخص کل با متغیرهای شاخص مصرف کننده، حجم پول در گردش، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، پرداخت های دولتی، قیمت سکه، شاخص قیمت تولید کننده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of long term relations between Tehran Stock Exchange index and macroeconomic variables

نویسنده [English]

  • Majid Abdi
PhD University of Imam Hussein ch_abdi@yahoo.com
چکیده [English]

Stock Exchange as the most important element of the capital market, is affected by economic conditions. Returns and Exchange price of the exchange, is the result of the economic situation and macroeconomic variables. Also, index of Stock Exchange, which reflects the general state of market, always, has been affected by macroeconomic variables. The main objective of this study is to investigate the relationship between the index of Stock Exchange and macroeconomic variables. For this purpose, quarterly data related to the index and macroeconomic variables during years 1992-2012 as a time sequence are used. Method used in this research is Autoregressive model. Distributed Lag (ARDL) is. Phillips - Perron test showed that, all variables in the lower bound has a unit root with Distributed Lag, but at the upper bound they are static. The results of Granger causality error correction model, represents a long term equilibrium relation and cointegration between the index and variables of consumer index, money supply, exchange rates, GDP, liquidity, governmental payments, coin price and manufacturer index prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • Macroeconomic variables
  • Auto regression with distributed lag
  • cointegration
*       احمدی شادمهری، محمد طاهر، ناجی میدانی، علی اکبر، جندقی میبدی، فرشته(1389)، روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران، فصلنامه علمی  پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول،
*       برازنده، محمد. (1376). اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
*       بودی،ز،کین،ا،مارکوس،ا،(1391)،مدیریت سرمایه گذاری،ترجمه سید مجید شریعت پناهی، روح اله فرهادی،محمد ایمنی فر،ویرایش اول،شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس،انتشارات بورس، تهران.
*       قالیباف اصل، حسن.1381، بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان نامه. کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
*       موسایی، میثم ؛ نادر مهرگان و حسین امیری (1389). رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی. سال هجدهم، شماره 54، ص 94- 73.
*       عزیزی، فیروزه. (1383). آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. شماره ١١ و ١٢.
*       هوشمند، محمود، شعبانی، محمد علی، ذبیحی، اعظم(1386)، نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 2، تابستان
*       لطفعلی پور، محمدرضا، زین الیان، اکرم، اشرافی، نازگل(1391)، بررسی تأثیر کاهش موانع تعرف های بر واردات کل کالا در ایران با استفاده باند ARDL از مدل، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره سوم،
*       کریم زاده، مصطفی. (1385). بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌انباشتگی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26. ص 41-56.
*       سعیدی، پرویز،امیری، عبدالله(1389)، بررسی رابطه متغیر های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی ، سال دوم، شماره 8، پیاپی 6
*       طاهری، حامد، صارم صفاری، میلاد(1390)، ARDL بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد، فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ٦٠ .
*       Achsani, N. and H.G. Strohe. (2002). Stock Market Returns and Macroeconomic Factors, Evidence from Jakarta Stock Exchange of Indonesia 1990-2001 // Universität Potsdam, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Fakultät, Discussion Paper,.
*       Antoniou,A., Garrette, I., Priestley, R. (1998). Macroeconomic variables as common pervasive risk factors and the empirical content of the Arbitrage Pricing Theory. Journal of Empirical finance, 5: 221–240.
*       Azeez, A. A. & Yonezawa, Y. (2006). Macroeconomic factors and the empirical content of the Arbitrage Pricing Theory in the Japanese stock market. Japan and the World Economy, 18: 568–591.
*       Chen, N.F., Roll, R., Ross, S.A. (1986). Economic forces and the stock market. Journal of Business 59: 383–403.
*       Geske R. and R. Roll.( 1983) The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation // Journal of Finance, Vol. 38, No. 1, pp. 7-33.
*       Mukherjee and Naka.( 1995). Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction Model,Journal of Financial Research, , Vol. 18, No. 2, pp. 223-237.
*       Maysami, R.C. and T.S. Koh A.(2000). Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market,International Review of Economics and Finance, , Vol. 9, pp. 79-96.
*       Cheung YW and Ng.(1998) International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity,Journal of Empirical Finance, Vol. 5, pp. 281-296.
*       Christopher gan and et.al, (2006)."macroeconomic variables and stock market interactions: new Zeland evidence",the journal of investment management and financial innovation.pp.89-101.
*       Madsen, B. Jakob. (2002). Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered. Applied Financial Economics, No.12, PP. 565-574.
*       Bekhet, Hussain Ali, Mugableh, Mohamed Ibrahim(2012), Investigating Equilibrium Relationship between Macroeconomic Variables and Malaysian Stock Market Index through Bounds Tests Approach, International Journal of Economics and Finance; Vol. 4, No. 10