بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها) (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)

چکیده

یکی از رایج ترین ابزارها و معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران نسبت سود دنباله رو به قیمت هر سهم(TEP) می باشد. علی رغم اینکه نسبت سود دنباله رو به قیمت هر سهم بی ثبات تر و پایین تر از نسبت سود آتی به قیمت هر سهم (FEP)است، این نسبت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران به کار می رود. برای آنکه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم در قالب یک مدل بنیادی باشد، مدل اولسون-جونتر(OJ) استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط نسبت سودآتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک بوده و نمونه پژوهش شامل ۴۹ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بین سال های۸۳ تا ۹۳می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون با نرم افزار8E-views و مدل پانل دیتا، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت بین نسبت سودآتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک رابطه معنی دار وجود دارد، اما در بلند مدت این رابطه تایید نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the forward P/E, Earning growth and risk

نویسندگان [English]

  • Seyad Ali Hosseini 1
  • Mahbobeh Bahrami 2
1 Assistant Professor of Accounting, Al-Zahra University, (Corresponding Author) hosseinira@yahoo.com
2 student of master in accounting , Al-Zahra University
چکیده [English]

One of the most common tools and criteria decision is trailing Price to earning (P/E) ratio. The trailing P / E ratio is widely used by investors but most investors follow the trailing one ratio while trailing one ratio is lower and more volatile than the forward one ratio. Olson-Jentter(OJ) model can be used as a base model. The aim of this research is to investigate the relationship of forward P/E ratio with earning growth and risk. The research sample includes49 companies from those listed in Tehran Stock Exchange between the years from 1383 to 1393. Hypotheses of investigation are tested by regression analysis, integration data and using E-views software and Panel data model. The result of this study shows that forward P/E ratio is approved in short-term, but it is not approved in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forward P/E
  • trailing P/E
  • earning growth
  • Risk