بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی وحسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استادیار، گروه بانکداری اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

مبحث تنوع­گرایی و ریسک بانکی یکی از موضوعات مهم در عرصه ادبیات بانکی است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که اثر تنوع­گرایی در بخش دارایی­ها و ارائه تسهیلات در بخش­های مختلف اقتصادی چه اثری بر ریسک دارد. دارایی ها بر اساس تقسیم چهارگانه دارایی ها به جز تسهیلات شامل دارایی ثابت، اوراق بهادار ،سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی براساس بخش های اقتصادی که شامل کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و مسکن، بازرگانی ،خدمات و صادرات می باشد. برای بررسی این موضوع بانک­های فعال در بورس اوراق بهادارتهران شامل 12 بانک ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد، سینا، حکمت، دی، سرمایه، پست بانک، کارآفرین، مورد بررسی قرار گرفتند.دوره مورد بررسی این مطالعه سال­های 1390 تا 1394 را در برمی­گیرد همچنین برای تحلیل داده ها از داده­های ترکیبی و یک مدل پنل برای بررسی رابطه ریسک و تنوع­گرایی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که رابطه مثبت و معنی­داری بین تمرکز­گرایی و ریسک بانکی وجود دارد که تاییدکننده­ی نظریات مرسوم در حوزه بانکداری در زمینه ریسک و تنوع­گرایی است و همچنین دلالت سیاستی مبنی بر متنوع­سازی بانک­ها در زمینه دارایی و ارائه تسهیلات برای مواجه با ریسک کمتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Diversification Strategy in Assets and Loans on Bank Risk

نویسندگان [English]

  • Mousa Bozorg Asl 1
  • Alireza Akbari Masule 2
  • Mohammad Javad Mohaghegh Nia 3
  • Mohammad Taghi Taqhavi Fard 4
1 Associated Professor, Financial Mangment Department, Allameh Tabatabaie University, Tehran,
2 PhD Student, financial mangment department, Allameh Tabatabaie University, Tehran
3 Assistant professor, Islamic banking department, Allameh Tabatabaie University, Tehran,
4 Associated Professor, Industrial Mangment Department, Allameh Tabatabaie University, Tehran,
چکیده [English]

The realtionship between risk and diversification is an important issue in banking. This paper evaluated the impact of diversification in loans and asset on risk. Assets based on a fourfold division of assets other than loans, including fixed assets, securities, investment and facilities granted by economic sectors including agriculture, industry and mining, construction, housing, trade, services and export.The sample of study was 12 listed banks in Tehran Stock Exchange included Saderat, Mellat, Tejarat, Parsian, Eghtesad Novin, Pasargad, Sina, Hekmat, Day, Sarmaye, Postbank, and Karafrin. The period of study was from 2011 to 2015. The method of study was panel data that used a model for investigating the relationship between risk and diversification. Findings showed that there was a positive and significant relationship between risk and concentration. This result confirmed the traditional therory in banking about risk and diversification. Also, the results have the important policy implications to banks for decreasing risk in loans and deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • diversification
  • Herfindal Herishman Index
*       تجلی، سید آیت ا... .(1386).مجموعه رهنمود هایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*       رنجبرمطلق، لیدا.(1384).اصول مدیریت ریسک اعتباری. تهران. اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی.
*       Acharya, V. (2001) A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, Working Paper, Stern School of Business, New York University.
*       Acharya, V. V., Saunders, A., & Hasan, I. (2002). The effects of focus and diversification on bank risk and return: evidence from individual bank loan portfolios.
*       Alchian. A.A. and W.R. Allen, 1969, Exchange and production: Theory in use (Wadsworth ,Belmont, CA).
*       Amihud, Y. and B. Lev (1981) Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers, Bell (RAND) Journal of Economics, 605–617.
*       Berger, A., Demsetz, R. and P. Strahan (1999) The Consolidation of the Financial Services Industry: Causes, Consequences, and Implications for the Future, Workin Paper, Board of Governors of the Federal Reserve System.
*       Berger, A. and R. DeYoung (2001) The Effects of Geographic Expansion on Bank Efficiency, Working Paper, Board of Governors of the Federal Reserve System.
*       Berger, A.N., Hasan, I., Zhou, M., 2010. The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. Journal of Banking and Finance 34, 1417-1435.
*       Berger, P. and E. Ofek (1995) Diversification’s Effect on Firm Value, Journal of Financial Economics, 37, 39–65.
*       Berger, A., Humphrey, D., 1993. Bank scale economies, mergers, concentration, and experience: the U.S. experience. Revue d'Economies Financiere, 27, 123-154.
*       Boot, A. and A. Thakor (2000) Can Relationship Banking Survive Competition? Journal of Finance, 55 (2), 679–713.
*       Boyd, J. and E. Prescott (1986) Financial Intermediary Coalitions, Journal of Economic Theory, 38, 211–232.
*       Bruns, F. (2013). Windfall Profit in Portfolio Diversification?: An Empirical Analysis of the Potential Benefits of Renewable Energy Investments. Diplomica Verlag.‏
*       Campa, J. M. and S. Kedia (2000) Explaining the Diversification Discount, Working Paper, Harvard Business School.
*       Caprio, G. and B. Wilson (1997) On Not Putting All the Eggs in One Basket: the Role of Diversification in Banking, Working Paper, World Bank.
*       Cerasi, V. and S. Daltung (2000) The Optimal Size of a Bank: Costs and Benefits of Diversification, European Economic Review, 44(9), 1701–1726.
*       Comment, R. and G. Jarrell (1995) Corporate Focus and Stock Returns, Journal of Financial Economics, 37, 67–87.
*       Cornett, M., Hovakimian, G., Palia, D. and H. Tehranian (2001) The Impact of the Manager–Shareholder Conflict on Acquiring Bank Returns, Journal of Banking and Finance, forthcoming.
*       Dell’Arricia, G., Friedman, E. and R. Marquez (1999), Adverse Selection as a Barrier to Entry in the Banking Industry, RAND Journal of Economics, 30, 515–534.
*       DeLong, G. (2001) Stockholder gains from focusing versus diversifying bank mergers, Journal of Financial Economics, 59(2), 221–252.
*       Deng, Saiying Esther, Elyas Elyasiani, and Connie X. Mao. "Diversification and the cost of debt of bank holding companies." Journal of Banking & Finance, 31, no. 8 (2007): 2453-2473.
*       Denis, D., Denis, D. and A. Sarin (1997) Agency Problems, Equity Ownership and Corporate Diversification, Journal of Finance, 52(1), 135–160.
*       Diamond, D. (1984) Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review Economic Studies, 59, 393–414.
*       Fama, E. (1980) Banking in the Theory of Finance, Journal of Monetary Economics, 9(1), 39-58.
*       Fama, E. (1985) What’s different about banks? Journal of Monetary Economics, 15, 29-39.
*       Fauver, L., Houston, J. and Naranjo, A., (2003), ‘Capital market development, international integration, legal systems, and the value of corporate diversification: A cross-country analysis’ Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 38 (1), pp. 135-157
*       Gurbuz, A. O., Yanik, S., & Ayturk, Y. (2013). Income diversification and bank performance: Evidence from Turkish banking sector. Journal of BRSA Banking and Financial markets, 7(1), 9-29.
*       Hughes, J., Lang, W., Mester, L. and C. Moon (1996) Safety in Numbers? Geographic Diversification and Bank Insolvency Risk, Working Paper, Federal Reserve Bank of Philadelphia21.
*       Iskandar-Datta, M., & McLaughlin, R. (2005). GLOBAL DIVERSIFICATION: EVIDENCE FROM CORPORATE OPERATING PERFORMANCE. Corporate Ownership & Control, 228.
*       Jahn .N, Memmel .C, Pfingsten. A. (2013). Banks’ concentration versus diversification in the loan portfolio: new evidence from Germany. BUNDESBANK DISCUSSION PAPER NO 53/2013.
*       James, C. (1987) Some Evidence on the Uniqueness of Bank Loans, Journal of FinancialEconomics, 12, 31-60.
*       Jensen, M. and W. Meckling (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, AgencyCost and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
*       Johnson, J. (1972) Econometric Methods, Second Edition, New York: McGraw Hill Book Company.
*       Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk management: an analysis of issues in Islamic financial industry. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.‏
*       Klein, P. and M. Saidenberg (1998) Diversification, Organization, and Efficiency: Evidencefrom Bank Holding Companies, Working Paper, Federal Reserve Bank of NewYork.
*       Lang, L. and R. Stulz (1994) Tobin’s q, Corporate Diversification, and Firm Performance, Journal of Political Economy, 102, 1248–1280.
*       Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics, 93(2), 259-275.
*       Levy, H., & Sarnat, M. (1970). Diversification, portfolio analysis and the uneasy case for conglomerate mergers. The journal of finance, 25(4), 795-802.
*       Lins, K. and H. Servaes (1999) International Evidence on the Value of Corporate Diversification ,Journal of Finance, 54(6), 2215–2239.
*       Maddala, G. S. (1977) Econometrics, New York: McGraw Hill Book Company.
*        Maksimovic, V. and G. Phillips (2002) Do conglomerate Firms Allocate Resources Inefficiently?, forthcoming in Journal of Finance.
*       Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.
*       Mester, L.J., 1987. A multiproduct cost study of savings and loans. Journal of Finance 42, 423-445.
*       Myers, S. (1977) The Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics, 5, 147–175.
*       Myers, S. and N. Majluf (1984) Corporate Financing and Investment When Firms Have Information Shareholders Do Not Have, Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
*       Rajan, R. (1992) Insiders and Outsiders: The Choice between Relationship and ArmsLength Debt, Journal of Finance, 47, 1367–1400.
*       Rajan, R., Servaes, H. and L. Zingales (2000) The Cost of Diversity: The Diversification Discount and Inefficient Investment, Journal of Finance, 55(1), 35–80.
*       Rumelt, R. P. (1982). Diversification strategy and profitability. Strategic management journal, 3(4), 359-369.
*       Sapienza, P. (2000) What do State–owned Firms Maximize? Evidence from the Italian Banks, Working Paper, Northwestern University.
*       Saunders, A. and B. Wilson (2001) An Analysis of Bank Charter Value and Its Risk Constraining Incentives, Journal of Financial Services Research, April/June, 185–195.
*       Servaes, H., 1996. The value of diversification during the conglomerate merger wave. Journal of Finance 51, 1201-1225.
*       Shaffer, S. (1994) Pooling Intensifies Joint Failure Risk, Journal of Financial Services Research, 249–280.
*       Shaffer, S. (1998) The Winner’s Curse in Banking, Journal of Financial Intermediation,4, 158-187.
*       Scharfstein, D. and J. Stein (2000) The Dark Side of Internal Capital Markets: Divisional Rent-Seeking and Inefficient Investment, Journal of Finance, 55(6), 2537–2564.
*       Sharpe, S. (1990) Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, Journal of Finance, 55, 1069–1087.
*       Stein, J., 1997. Internal capital markets and the competition for corporate resources. The Journal of Finance, 52, 111-134.
*       Theil, H. (1971) Principles of Econometrics, New York: John Wiley & Sons.Villalonga, B. (2001) Does diversification cause the diversification discount? WorkingPaper, Harvard Business School.
*       Williamson, O, E, 1975, Markets and hierarchies: Analysis and anti trust implications (The free Press. New York).
*       Winton, A. (1999) Don’t Put All Your Eggs in One Basket? Diversification and Specialization in Lending, Working Paper, University of Minnesota.