آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد چارچوب ریسک نامطلوب از چارچوب میانگین-واریانس مارکوئیتز بهتر عمل می کند. به علاوه، این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد، عمیق تر است و نتایج استفاده از ریسک نامطلوب را به جای واریانس، به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک برای تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mean-Variance test based on theoretical framework of downside risk using VAR

نویسندگان [English]

  • fereydoun Rahnamay Roodposhti 1
  • mehdi Hemmati Asiabargi 2
  • Laleh Shabani Barzegar 2
  • Fatemeh Khaksarian 2
1 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Ph.D. student of financial management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
چکیده [English]

Variance and downside risk are different variety of risk factors in portfolio management. The purpose of this research is testing   mean-variance based on theoretical framework of downside risk using VAR. Period used for this test is from
1384 to 1393 for Tehran Stock Exchange. VAR is the statistical methods used in this study. The results of this study suggest downside risk works better than the framework of mean - variance. In addition, the difference is even more visible when return on assets is more skewed. The study's outcome suggest the downside risk is a better measurement than mean -variance for investment decisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mean-variance
  • undesirable risk
  • vector self-regression model
  • Tehran Stock Exchange
*       رهنمای رودپشتی فریدون، تاجمیر ریاحی حامد و فرزانه اشعریون قمی زاده ترجمه ای از فرانک جی. فبوزی (1395). "دایره المعارف مدل های مالی"، جلد اول، انتشارات ترمه.
*       رهنمای رودپشتی فریدون و اله کرم صالحی (1389) "مکاتب و توری های مالی و حسابداری مشتمل بر نظریات، فرضیات، مدل ها، تکنیک ها و ابزارها"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
*       رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم، طلوعی اشلقی عباس، حسین زاده لطفی فرهاد و مرضیه بیات (1394). "بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی" ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و دوم، بهار، ص 59-29.
*       رهنمای رود پشتی فریدون، میر عباسی یاور (1392). "معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده بر اساس پتانسیل مطلوب در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام(زیر بنای نظریه پردازی و ابزارسازی نوین مالی)" ، مجله تحقیقات مالی اسلامی، سال دوم، شماره دوم(پیاپی4)، بهار و تابستان، ص 122-87.
*       رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم، طلوعی اشلقی عباس، حسین زاده لطفی فرهاد و مرضیه بیات (1394). بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی بر اساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی ؛ مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و دوم بهار، صص 59-29.
*       زمردیان غلامرضا (1394). "مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران" ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و چهارم، پاییز، ص 90-73.
*       نیکو مرام هاشم و غلامرضا زمردیان (1393). "بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری(انجمن مهندسی مالی ایران)، سال سوم، شماره دوازدهم، ص 216-195.
*       سعیدی علی، صفدری پور اعظم. (1387)؛ "ارزیابی مقایسه ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در پیش بینی میانگ ین بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 4. تهران، ص 33-7.
*       صادقی محسن، سروش ابوذر و محمد جواد فرهانیان (1389) "بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، زمستان، ص 78-59.
*       عبده تبریزی حسین، شریفیان روح الله (1387)؛ "بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره1، سال اول، بهار، تهران، ص 70-35.
*       Ayub Usman, Syed Zulfiqar Ali Shah, Qaisar Abbas (2015), “Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market”  Economic Modelling 44 (2015) 86–96, journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecmod
*       Elton, E.J., Gruber, M.J., 1977. Risk reduction and portfolio size; an analytical solution. J.Bus. 50 (4), 415–437.
*       Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., 2003. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 6th ed. Wiley.
*       Estrada, J., 2000. The cost of equity in emerging markets: a downside risk approach. Emerg .Mark. Q. 4, 19–31.
*       Foo, T., Eng, S., 2000. Asset allocation in a downside risk framework. J. Real Estate Portf.
*       Harlow,W.V., 1991. Asset allocation in a downside-risk framework. Finance . Anal. J. 47 (5),28–40.
*       Lohre ,H., et al (2008) , "Portfolio Construction with Downside Risk" , P.10
*       Leela ,M., et al (2008), "Mixture Distribution Scenarios for Investment Decisions with Downside Risk", 3-12
*       Haque,M., Kabir, H., Varela, O., 2004. Safety-first portfolio optimization for US investors in emerging global, Asian and Latin Americanmarkets. Pac. Basin Financ. J. 12 (1), 91–116.
*       Manag. 6 (3), 213–223.
*       Markowitz, H.M., 1952. Portfolio Selection. J. Financ . 77–91 (March).
*       Markowitz, H.M., 1959. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley and Sons, New York.
*       Markowitz, H.M., 1987. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets.Basil Blackwell, Inc., Oxford.
*       Prykhodko Taras (2010) “Downside Risk, Upside Uncertainty and Portfolio Selection” ,Major in Finance ,Stockholm School of Economics Master´s Thesis in Finance.