ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ، واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران(مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به منظور بسط و توسعه مطالعات گذشته، به بررسی پیرامون سه دسته سیاست های پولی، مالی و توسعه صنعت بر گسترش و رشد بازار سرمایه پرداخته شده است.بدین منظور رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حجم نقدینگی، مالیات و شاخص تولیدات صنعتی را با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1372 تا 1392 با استفاده از داده های فصلی مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان داده اند که بین حجم نقدینگی و شاخص تولیدات صنعتی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبت و بین مالیات و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد.بین سایر شاخص های به کار گرفته شده نظیر حجم معاملات و نرخ ارز با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. این نتایج حاکی از اثرات خنثی کننده دو دسته سیاست های پولی و مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و اثر شدید توسعه بخش صنعت بر شاخص بورس را تائید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index

نویسندگان [English]

  • Usef Ahadi Sarkani 1
  • Masoumeh Ghasempour 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the relationship between macroeconomics variables and Tehran Exchange Price Index. In other words in this article in order to extend the previous studies, the interpretation of three categories of monetary and fiscal policies and industrial development on the growth of the capital market is considered. For this purpose we have analyzed the relationship between some macroeconomic variables such as Liquidity, tax and industrial production index with Total Price Index and seasonal data since 1994 till 2014. In this study the relationship between variables have been estimated by using regression analysis and method of ordinary lease squares. After controlling for regression assumptions including Outliers, Normal distribution for the dependent variable, Homogeneity of variance, non autocorrelation; the results indicate there are positive and significant relationship between liquidity and the industrial production index with Total Price Index and there are negative relationship between taxes and total Price Index. Among other indicators used in the study considerable significant relationship was found with Tehran Exchange Price Index. These results suggest the neutralizing effects of both monetary and fiscal policy on the Tehran Exchange Price Index and confirm the impact of industrial sector development on stock index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changes of Capital Market Index
  • Monetary policy
  • Fiscal policy
  • Iindustry Growth
*       اسلاموئیان،کریم و زارع،هاشم.(1385). "بررسی تاثیر متغیرهای کلان و دارایی های جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خودهمبسته باوقفه های توزیعی" . پژوهش های اقتصاد ایران، 8 (3): 67-55.
*       امامی،هدی(1390)،" بررسی رابطه بلندمدت و سیکل های تجاری متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا علیهاالسلام.
*       بادکوبه ای، احمد(1375)، "اثر تورم بر قیمت سهام در بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
*       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، نماگرهای اقتصادی، شماره های مختلف
*       برانسون، ویلیام اچ(1381)، "تئوری و سیاست در اقتصاد کلان"، ترجمه عباس شاکری،تهران: انتشارات نشرنی، چاپ چهارم،ص516.
*       برزنده،محمد(1376)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد
*       حیدری، محمود(1378)، "تاثیر نوسانات تولید وقیمت ها بر شاخص قیمت سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
*       دوانی، غلامحسین(1381). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام" . پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی.
*       Ali El Gari, M. (n.d.). “towards an islamic stock” . 1-26.
*       Asprem, M., 1989. “Stock prices, asset portfolios and macroeconomic variables In ten European countries”. Journal of Banking and Finance 13 (4/5), 589–612.
*       Chen, S.-W. (2012). “Untangling the non-linear causal nexus between excxhange rates and stock prices” Journal of Economic Studies , pp. 231-259, pp. 231-259.
*        
*       Cheung, Y.& L. Ng.(1998).”Internatinal Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity”. Journal of Empirical Finance, 5: 281-296.
*       Economic Activity:” Evidence from Australia”. Applied Financial Economics,14: 121-129.
*       Engle, R. F. & C. W. J. Granger (1987), Co-Integration and Error Correction:Tepresentation, Estimation and Testing, Econometrica, Vol. 55, PP. 251–276.Pearce,D.K., & Roley,V.V.(1985).”Stock Price and Economic News”. Journal of
*       Business, 58(1), 49-67.
*       Fama, E. (1990). “Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity”.Journal of Finance, 45: 1575-1617.
*       Fama, E.,and French K.(1992). “The cross- Section of Expected stock returns”,
*       journal of finance, 2.427-460.
*       Ibrahim, M.H. (1999), “Macroeconomic Variables and Stock Prices in Malaysia: An Empirical Analysis”, Asian Economic Journal, Vol. 13, PP. 219-231