طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت و مدیر طرح و برنامه بانک حکمت ایرانیان، ایران

چکیده

  تصمیم گیری های مربوط به انتخاب سبد سرمایه گذاری، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره  بوده است. انتخاب صنعت برای موفقیت بلند مدت راهبرد بنگاه و تدوین برنامه استراتژیک، اهمیت اساسی دارد. مجموعه صنایعی که یک بنگاه در آنها فعالیت می کند، در توانایی آن بنگاه در به اشتراک گذاری منابع و ایجاد هم افزایی در بین کسب و کارهای تابعه موثر است. برای تعیین صنایع هدف در هلدینگ یک بانک لازم است بین صنایعی که هم اکنون قرار است در پورتفوی هلدینگ بانک حضور یابند و صنایعی جدیدی که هلدینگ بانک می تواند به آنها وارد شود، تفکیک قائل شد. بدین منظور، در این تحقیق پس از تعیین روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب صنایع با استفاده از تکنیک دیمتل، از روش فرآیند تحلیل شبکه برای اولویت بندی معیارها و صنایع هدف بهره جسته ایم. در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری هلدینگ بانک در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ استفاده نموده ایم. پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو، نتایج حاکی از سازگاری سبد سرمایه گذاری با وضعیت کشور، سیاست های بانک و هلدینگ های چندرشته ای کشور می باشد. مدل حاصله در تشکیل سبد سرمایه گذاری هلدینگ بانک نقش اساسی داشته و قابلیت گسترش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Investment Decision Support System in Holding companies

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrbanpour 1
  • M. Ebrahim Raei Ezabadi 2
  • Gholamreza Sanaei 3
1 Faculty member of Tehran University - Farabi Campus (Corresponding Author) mehrabanpour@ut.ac.ir
2 PhD student financial management Tehran University Farabi campus
3 Master of Management and Director of Planning of Hekmat Iranian bank
چکیده [English]

Decisions relating to portfolio selection have been a main concern of multi business companies' managers. Selecting industries for long-term success of the business strategy and strategic planning is essential. The set of industries in which a firm operates on, affect the ability of that firm in sharing resources and creating synergy among subsidiaries. For determining the Target industries of bank's holding company, we should differentiate available industries in the holding and new industries that the holding can be inserted into them. In this research, after determining the relations between criteria with dematel, we use analytical network process to prioritizing criteria and different industries. Finally, we use linear goal programming to designing an effective mechanism for determining the quantity of each industry. After solving the model with Lingo software, the results show the compatibility of the investment portfolio with the bank's policies and multi business holding companies in our country. The attained model is the first model that solves portfolio selection problem in multi business companies and can be developed.

*       آذر، عادل و معماریانی، عزیز ا...( 1376)، برنامه ریزی شولا تکنیکی نوین برای برنامه ریزان، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره 9 و 10.
*       ابزری، مهدی، سامتی، مرتضی و دلبری، مهدی(1381)، کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله برنامه و بودجه، شماره 77: 28-3.
*       اسفندیارپور، آزاده(1391)، ارائه مکانیزمی دو مرحله ای به منظور انتخاب سبد سهام در بازار بورس اوراق بهاداربا بکارگیری تکنیک تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی ژنتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، تهران.
*       اصغرپور، محمد جواد(1377)، تصمیم گیری چندمعیاره. تهران.چاپ اول.دانشگاه تهران.
*       جباری، فرخ(1379)، رتبه بندی صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی از روش AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.
*       خدامرادی، سعید و دیگران(1392)، رویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام، نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 14.
*       خلیلی عراقی، مریم(1385)، انتخاب بدره بهینه سهام با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره20، 214-193،.
*       دلبری، مهدی(1380)، بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
*       راس، استفان، وسترفیلد، رندلف و جردن، بردفورد(2002)، مدیریت مالی نوین، جلد اول، ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری، تهران: انتشارات سمت.
*       راعی، رضا و پویان فر، احمد(1389)، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران: انتشارات سمت.
*       زبردست، اسفندیار (1380)، کاربرد فرآیند سلسله مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای ، نشریه هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، شماره 10.
*       سن جو، شی زوا؛ فوشی می، تامی اُ و فوجی تا، سی ایچی(1378)، تحلیل بهره وری و سود آوری، ترجمه سید عباس جوادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نوادر.
*       مومنی، منصور(1389)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات مولف.
*       نوری، سید هدایت اله(1389)، اولویت بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی، فصلنامه روستا و شهر، سال13، شماره2، 79-61.
*       هادوی نژاد،مصطفی(1383)، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران(محدود به شرکت های سیمان) با استفاده از رویکرد MADM، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق(ع).
*       هاشمی دیزج، عبدالکریم و صبوری، اسماعیل(1391)، تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان گیلان، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، شماره 1، ص 146-127.
*       هوشمند، محمود و خدادوست، حسین(1387)، رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24.
*       Aouni, B., Colapinto, C., & La Torre, D. (2014). Financial portfolio management through the goal programming model: Current state-of-the-art. European Journal of Operational Research, 234(2), 536-545.
*       Babalos, V., Philippas, N., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2012). Mutual funds performance appraisal using stochastic multicriteria acceptability analysis. Applied Mathematics and Computation, 218(9), 5693-5703.
*       Bahmani, Nick & Yamoah David & BasseerPotkin&RezvaniFarahmand(1985), Using The AHP To Select Investment In A Heterogenous Environment, Montclair State College.
*       Cebi, Ferhan & Bayraktar, Demet(2003), An Integrated Approach for Supplier Selection, Logestics Information Management, Vol. 16, No. 6.
*       Chang, Sea-Jin (2003), Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups, Cambridge University Press.
*       Chang, Ching-Ter(2005), A modified goal programming approach for the mean-absolute deviation portfolio optimization model, Applied Mathematics and Computation, Volume 171, Issue 1, 1 December 2005, Pages 567–572.
*       Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002). Multi–Criteria Classification Methods in Financial and Banking Decisions. International Transactions in Operational Research, 9(5), 567-581.
*       Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2010). A multicriteria decision support system for bank rating. Decision Support Systems, 50(1), 55-63.
*       Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2011). A multicriteria outranking modeling approach for credit rating. Decision Sciences, 42(3), 721-742.
*       Elazouni, A., & Abido, M. A. (2013). Contractor-finance decision-making tool using multi-objective optimization. Canadian Journal of Civil Engineering, 40(10), 961-971.
*       Ghodsypour, S. H. & O.Brien, C(2001), A decision support system for supplier selection using an integrated analytical hierarchy process and linear programming, International journal of production economics.
*       Giannikos, Ioannis , El-Darzi, Elia & Lees, Patrick(1995), An Integer Goal Programming Model to Allocate Offices to Staff in an Academic Institution, Journal of the Operational Research Society, Vol. 46, No. 6.
*       Ginevičius, R., & Podvezko, V. (2008). Multicriteria evaluation of Lithuanian banks from the perspective of their reliability for clients. Journal of Business Economics and Management, 9(4), 257-267.
*       Hurson, Ch. and C. Zopounidis (1997) On The Use Of Multicriteria Decision Aid Methods To Portfolio Selection. Multicriteria Analysis, pp 496-507 .
*       J. Schniderjans. Mark & S. Zorn. Thomas & R. Johnson .Robert (1992), Allocating Total Wealth: A Goal Programming Approach, University of Nebraska – Lincoln & Creighton University.
*       Lee, Sang, M. & Lerro. A. J. (1973), Optimizing the Portfolio Selection for Mutual Funds, The journal of Finance.
*       Lee. Sang M. and Chesser Dalton. L. (1980), Goal Programming for Portfolio Selection, the Journal of Portfolio Management.
*       Meziani, Seddik (2003), Assessing the Effect of Investment Barriers on International Capital Flows Using an Expert – System, the Multinational Business Review, and Volume 11, No 2.
*       Michael P.Niemira ,Thomas L.saaty(2004), An Analytic Network Process model for financial-crisis forecasting ,International Journal of Forecasting 20:573-587.
*       Parra, M. Arenas, Terol, A. Bilbao &Urı́a, M.V. Rodrı́guez(2001), A fuzzy goal programming approach to portfolio selection, European Journal of Operational Research, Volume 133, Issue 2, Pages 287–297.
*       Pendaraki, K., Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2005). On the construction of mutual fund portfolios: A multicriteria methodology and an application to the Greek market of equity mutual funds. European Journal of Operational Research, 163(2), 462-481.