بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری مطالعه موردی : صنایع خودرو سازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل اصلی در رشد صنایع و سرمایه گذاری های آتی محسوب می شود که می تواند بقائ سازمان ها را در دنیای پیچیده رقابت رقم بزند. شناخت توانمندی های مراکز تحقیق و توسعه و ارزیابی های دقیق در جهت تحقق اهداف استراتژیک  در شرکت های خودرو سازی از اهم مسایل است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مولد و تاثیر گذار در ابعاد مختلف جامعه در تمام دنیا جای خود را بیش از پیش باز کرده و و با سرمایه گذاری های بلند مدت گسترش یافته است. در این مقاله ، سعی شده است بر اساس نظر خبرگان و مطالعات پیشین،  ابتدا عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه مشخص گردد و سپس تاثیر این عوامل به عنوان معیار های ارزیابی به روش مقایسه‌های زوجی [i]((FDEMATEL  بررسی شده است. سپس اهمیت آن ها بر کانال ها ی انتقال تکنولوژی که نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند ، توسط 20 نفر از خبرگان شرکت های ایران خودرو و سایپا در یک ماتریس مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر تعیین اولویت های توانمندی بیان کننده چالش های موجود نیز در این مراکز می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry)

نویسندگان [English]

  • Yahya Samadi Moghadam 1
  • gholamreza Hashemzadeh Khorasgani 2
  • Reza Radfar 3
  • Manouchehr Manteghi 4
1 Ph.D. in Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Member of faculty member of Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research and development is   a key factor in   industries growth and   future investment   that  can bring  survival of organizations  in  the complex world of competition. Understanding the capabilities of R & D centers and detailed assessment in order to achieve strategic objectives in the auto companies are important issues. The automotive industry is also whit long  investing  developed   as an influential productive industry at different aspects of society and all over the world, more than ever. In this paper, based on expert opinion and previous studies, the factors that determine the ability of R & D units . And then  investigated  as a criteria  for assessment  the impact of this factor, paired comparisons method (FDEMATEL). Then its importance on technology transfer channels that play a role in investment, By 20 experts firms Iran Khodro  and Saipa Companies  is in a matrix has been studied, In addition to the ability to set priorities reflect the challenges in these centers.

*       کیه زا، ویتوریو ،(2001) ، استراتژی و سازماندهی R&D ،( ترجمه : دکتر سپهر قاضی نوری) ،مرکز صنایع نوین( 1384)
*       محمدی مهدی ، الیاسی مهدی ، مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه (1393) انجمن مدیریت فناوری ایران
*       طباطبائیان، سید حبیب اله ؛ محمد پور، مجید ؛ نجفی، اسد اله (1384)، ارزیابی توانمندی تکنولوژی در سطح بنگاه، ،  تهران، اروین چاپ، چاپ اول
*       عابدی صادق ، دکتر رادفر رضا ، دکتر منطقی منوچهر(1392) ، توانایی های تحقیق و توسعه ، صنایع خودرو سازی ایران
*       توانگر محسن ، شرفی زهرا ، حامدی محسن ، شیخ شاب  علی (1392)، ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحد های تحقیق و توسعه در توسعه داخلی تکنولوژی ، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی
*       باقرزاده نیری مهدی ، توکلی غلامرضا ( 1388)  ، طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه : تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ها داده و کارت امتیازی متوازن،   
*       ملایی مهدی(1390) ، ارزیابی کارایی مراکز تحقیق و توسعه (R&D) با رویکرد تحلیل پنجره ای داده ها،
*       جمالی پاقلعه مرتضی ، شفیع زاده احسان (1390) ، رویکرد تحلیلی مقایسه ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته
*       Gregory Tassey (November4,1999), R&D Policy Models and Data Needs, APPAM 1999 Research Conference
*       Alice H. Amsdena (2002),A new approach to assessing the technological complexity of different categories of R&D (with examples from Singapore), F. Ted Tschang- 17 April 2002
*       Measuring R&D: Challenges Faced by Developing Countries , Published in 2010 by  UNESCO Institute for Statistics
*       Jyoti , D kBanwent and SG Desshmukh(2005),Balanced ScoreCard For Performance evaluation Of  R&D Organization : A  Conceptual Model
*       Rasa Laliene, Algimantas Sakalas(2014),Conceptual  Structure  of  R&D productivity  assessment public  Research Organizations
*       Eliezer Geisler (1994) ,Key output  Indicators  in  Performance Evaluation  of  Research  and  Development Organizations
*       Seung Heon Han, Sang Hyuk Park, Myung Jin Chae, Ha Na Namand, Hyoungkwan Kim(2006), Methodology  for  the  assessment  of  construction  R&D Results.
*       Rasa Laliene, Algimantas Sakalas(2014) ,Development of R&D effectiveness assessment system in the research organizations
*       Wladimir Raymonda, Jacques Mairesse, Pierre Mohnen, Franz Palm(2013), Dynamic models of R & D, innovation and productivity:Panel data evidence for Dutch and French manufacturing
*       Lawrence  Schwartz ,  Roger  Miller ,  Daniel  Plummer , and Alan R. Fusfeld)2011), Measuring  the  effectiveness  of  R&D  : R&D metrics continue to be an important topic for measuring the effectiveness of R&D.  Practitioners share their issues and recommendations