تأثیر عملکرد گذشته سرمایه گذاران بر قیمت سهام براساس نظریه چشم انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش مطلوبیت سرمایه­گذاران شامل مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از نوسان در ارزش سرمایه­گذاری­های آنها در سهام می­گردید. برای اثبات تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران ابتدا نابع مطلوبیت براساس نظریه چشم­انداز تعریف و متغیرهای مربوط به سود(زیان) پیشین و زیان­گریزی وارد آن گردیده و معادله قیمت تشکیل شد. در حالت دیگر متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت حذف و معادله قیمت تشکیل گردید. سپس با حل معادلات  نسبت قیمت به سود تقسیمی و رشد لگاریتمی قیمت در هر دو حالت شبیه­سازی و با داده­های واقعی بازار مقایسه گردید. در بازه 1381 نا 1393 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه­بندی میانگین گروههای چندگانه مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده­های حاصله در حالت اول به داده­های واقعی بازار نزدیک­تر است یعنی حذف متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت برآورد ضعیف­تری به­دست داد و تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of prior performance of investors on stock price based on Prospect theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kaffash Panjeshahi 1
  • Farrokh Barzideh 2
1 Ph.D. in financial management , Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author )
2 Assistant Professor., Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article utility of investors contains utility from consumption and utility from fluctuations in their investments. To prove the effect of prior performance of investors on stock price first the utility function was defined based on Prospect theory and variables relating to prior outcomes and loss aversion were factored into utility function and then price equations were defined. In the other form, variables relating to prior performance in utility function were removed and price equations were defined. Next, the P/D ratio and logarithmic growth of stock prices were simulated in both forms and compared against real market data. By utilizing ANOVA and K-Means in the 1381-1393 period, it became clear that the mean and standard deviation in the first form are closer to real market data than those of the second form, meaning that removing variables relating to investors' prior returns from the utility function resulted in weaker estimates, the effect of prior investment performance of investors was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utility
  • Behavioral Finance
  • Prospect theory
  • loss aversion
  • House money effect
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1389). مباحثی در تئوری و مدیریت مالی. تهران، انتشارات ترمه.
*       پمپین، میشل ام. (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. احمد بدری، تهران، انتشارات کیهان.
*    ثقفی، علی.، فرهادی، روح اله.، تقوی فرد، محمدتقی. و برزیده، فرخ. (1394). پیش بینی رفتار معاملاتی سرمایه گذاران: شواهدی از تئوری چشم انداز. . فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم،  شماره پانزدهم.
*    رهنمای رودپشتی، فریدون.، زندیه، وحید. (1391). مالی رفتاری و مالی عصبی (پاردایم نوین مالی) از تئوری تا عمل. تهران، نشر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی-  دفترگسترش تولید علم، سازمان چاپ و انتشار دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون.، ناطق گلستان، احمد. و یعقوب نژاد، احمد. (1394). ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم،  شماره سیزدهم.
*       سرمد، زهره.، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1377). روشهای تحقیق در علوم رفتاری.  تهران، انتشارات آگاه.
*       سعیدی، علی.، فرهانیان، سیدمحمدجواد. (1391). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. تهران، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.
*       Barberis, N. Huang, M. & Santos, T. (2001). Prospect theory and asset prices. Quarterly Journal of Economics, CXVI (1): 1–53.
*       Benartzi, S. & Thaler, R. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. Quarterly Journal of Economics, 110 (1): 73-92.
*       Danthine, J. Donaldson, J. (2015). Intermediate Financial Theory. Lausanne: Elsevier.
*       De Giorgi, E. Hens, T. & Mayer, J. (2007). Compurational Aspects of Prospect Theory with Asset Pricing Applications. Computational Economics, 29 (3): 267-281
*       Gemmill, G. Hwang, S. & Salmon, M. (2005). Performance Measurement with Loss Aversion. CEPR Discussion Paper, 5173.
*       Grüne, L. & Semmler, W. (2008). Asset pricing with loss aversion. Journal of Economic Dynamics and Control, 32 (1): 3253-3274.
*       Hsu, Y.L., Chow, E.H. (2013). The House Money Effect on Investment Risk Taking: Evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 21 (1): 1102-1115.
*       Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2): 263–291.
*       Liu, Y.-J., Tsai, C.-L., Wang, M.-C., Zhu, N. (2010). Prior consequences and
*       subsequent risk taking: new field evidence from the Taiwan Futures
*       Exchange. Management Science, 56 (4): 606–620.
*       Lucas, R. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46 (6): 1429–1445.
*       Pennacchi, G. (2008). Theory of Asset Pricing. Boston: Pearson Education.
*       Shefrin, H. (2008). A Behavioral Approach to Asset Pricing. San Diego: Elsevier.
*       Sewell, M. (2010). Behavioural Finance. Working Paper, University of Cambridge, Cambridge, U.K.
*       Thaler, R. & Johnson, E. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. Management Science, 36 (6): 643–660.
*      Yan Li, Liyan Yang. (2013). Prospect theory, the disposition effect, and asset prices. Journal of Financial Economics, 107 (3): 715-739