هم زمانی قیمت سهام و نقش سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی ازسرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی،نقش مهمی درتوسعه اقتصادی بازارسرمایه ایفامی کنندویکی از سازو کارهای کنترل بیرونی  موثر بر حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی هستند. ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه اهمیت فزاینده ای در نظام راهبری شرکتی دارد.سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران از طریق مالکیت به طور غیر مستقیم و مبادله سهام خود به طور مستقیم می باشند. بر این اساس در این مطالعه 42 شرکت در فاصله سال های 1389 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند(داده های سال 1388 نیز به منظور تخمین نتایج سال 1389 در نظر گرفته شده است). سپس در قالب مدل پنل دیتا رابطه سرمایه گذاران نهادی با همزمانی قیمت سهام و نیز ریسک سقوط قیمت سهام بررسی شد و مشخص گردید که وجود سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معنی دار با همزمانی قیمت سهم و نیز ریسک سقوط قیمت سهام در بورس تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synchoronization of the stock price and the role of institutional investors in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Ali Najafi Moghadam
Faculty member, Department of Management and Accounting.Islamic Azad University,Tehran South Branch. AliNajafiMoghadam@gmail.Com
چکیده [English]

Institutional investors as a group of investors because of the huge financial resources play an important role in economic development of the capital market act and an external control mechanisms affecting corporate governance, and institutional investors. The emergence of institutional investors as owners of capital in corporate governance is increasingly important. Institutional shareholders have the potential to influence management activities through an exchange of shares indirectly and directly respectively. On the basis of this study, 42 companies between the years 1389 to 1393 were studied (data for 1388 also is intended to assess the results of 1389). The panel data model relationship between institutional investors with stock prices and the risk of concurrent fall in share prices was determined and it was found that institutional investors and significant negative correlation with share prices and the risk of concurrent fall in prices in the stock market Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional investors
  • synchronization of price
  • risk falling share prices and panel data
*       حساسی گانه،یحیی. ( 1384 ).سرمایه گذاران نهادی. حسابدار،شماره 164 ،اردیبهشت 1384
*       حساس یگانه یحیی وهمکاران.( 1387 ). رابطه بین سرمایهگ ذاران نهادی وارزش شرکت.. بررسیهای حسابداری وحسابرسی،ش 52 ،تابستان 87 ،صص 107-122
*       مرادی،محمد. ( 1386 ). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی وکیفیت سود. دانشکده . مدیریت دانشگاهتهران،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری، 1386
*       مرادزادهفرد،مهدی وهمکاران، ( 1384 ).بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام ومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و . 98-1384،85 ،حسابرسی، 55
*       نوروش،ایرج وعلی ابراهیمی کردلر.( 1384 ). بررسی وتبیین رابطه ترکیب سهامداران باتقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی.124-،1384  57، 42
*       Agarwal, P. (2008). Institutional Ownership and Stock Liquidity. Working paper
*       Bushee, B.(2001).Do institutional investors prefer near-term earnings over long-run value?. Contemporary Accounting Research ,18(2), 207-46.
*       Callen, J. L. and X. Fang. (2011). Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?.
*       Carlton, Dennis W., and Daniel Fischel, (1983).The Regulation of Insider Trading. Stanford Law Review, 35, 857-866.
*       Chen, J., H. Hong, et al. (2001).Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of financial Economics, 61(3), 345-381
*       Chung.R et al .(2009).Institutional monitoring and opportunistic earnings management. available on line at www.sciencedirect.com, pp29-48.
*      Chung K. H, Elder J, Kim J. Corporate Governance and Liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009,forthcomi