اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان،‌ایران

2 استاد اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان،‌ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان،‌ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

در این مطالعه اثر تغییر همزمان رژیم‌های آشیانه‌ای مالی و اقتصادی، بر معمای صرف سهام در ایران و دوره زمانی 1371-1393 بصورت فصلی ارزیابی شده است. در راستای هدف فوق، از مدل ترکیبی گارچ دو متغیره و متغیرهای مجازی فازی با مدل قیمت­گذاری دارایی بر اساس مصرف (CCAPM-F) استفاده شده است. نتایج بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM) برای ایران در بازه زمانی یاد‌شده نشان داد، مقدار ضریب ریسک‌گریزی نسبی سرمایه‌گذار بگونه‌ای که منطق و تئوری اقتصاد آن را حمایت کند، نمی‌باشد. بر این اساس معمای صرف سهام در ایران برقرار است. ولیکن تحت مدل پیشنهادی CCAPM-F، ضریب ریسک‌گریز نسبی سرمایه‌گذار در بین رژیم‌ها متغیر است‌، به‌گونه‌ای که مقدار آن همانند مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM)  نامتعارف نیست. مقدار این ضریب در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، بیش‌ترین است. بدان معنی که سرمایه­گذار در این رژیم، تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه­گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده­های بانک دارد. در مجموع، رژیم پایین مصرف با سطوح بالاتری از ریسک‌گریزی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic and Financial Regime-switching on Equity Premium Puzzle In Fuzzy Logic Framework: The Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Esmaiel Abounoori 2
  • Solmaz Safari 3
1 Assistance Professor of Economics, Department of Economics, Semnan University,
2 Professor of Econometrics and Social Statistics,Department of Economics, Semnann University, Semnan-Iran.
3 PhD Student in Economics, Department of Economics, Semnan University, semna-Iran. (corresponding author)
چکیده [English]

     This paper evaluates simultaneously the effect of  alterations in economic regime together with financial regime on equity premium puzzle seasonally in the period 1371-1393. A combinational model including Bivariate GARCH and Fuzzy dummy variable with Consumption Capital Asset Pricing model (CCAPM-F) is used in order to achieve to this goal. Results present the risk aversion coefficient is maximum when there is the recession in both market stock and economy, which means the investors are intended to take risk only in lieu of high level of compensation and they also intend to allocate their funds into more certain fields such as bank deposits in this situation. Finally, regime of economic recession is generally associated with higher levels of risk aversion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Bivariate GARCH
  • C-CAPM
  • Regime-switching
*       ابونوری، اسمعیل و شهریار، بهنام. (1392).” مدل­سازی ناخطی شکست­های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). 4، 55-78.
*       ابونوری، اسمعیل و شهریار، بهنام.(1393). “مدل­سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه های فازی”. تحقیقات اقتصادی. 49(2)، 229-265.
*       بزازان، فاطمه، شیرین بخش ماسوله، شمس ا...، و سولماز صفری .(1391). “بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ فازی بوت­استرپ”. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 13.  99-110.
*       کشاورز حداد، غلامرضا و اصفهانی، محمدرضا .(1392). “معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون­های تسلط تصادفی”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران.56، 1-40.
*       محمد زاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی، و روشن، رضا، (1394)، مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM)، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره3، صص 49-72.
*       Abounoori, E., & Shahriyar, B. (2014). “A New Nonlinear Specification of Structural Breaks for Money Demand in Iran”. Iranian Journal of Economic Studies. 3(1). 1-19.
*       Abel, A. (1994)." Exact Solutions for Expected Rates of Return under Markov Regime Switching: Implications for the Equity Premium Puzzle". Journal of Money, Credit and Banking.  26(3): 345-361.
*       Aznarte M, J.L., Benitez, J.M.., & Castro, J.L. (2007). “Smooth transition autoregressive models and fuzzy rule-based systems”: Functional equivalence and consequences. Fuzzy Sets and Systems. 158. 2734-2745.
*       Bae, J, Kim, C-J., & Nelson, C.R.  (2007). “Why are stock returns and volatility negatively correlated”. Journal of Empirical Finance, 14, 41-58.
*       Brandt, M. W., & Wang, K. Q. (2003). Time-varying Risk Aversion and Unexpected Inflation. Journal of Monetary Economics. 50 (7): 1457–1498.
*       Campbell, J.Y. (1996). “Consumption and the Stock Market: Interpreting International Experience”. Swedish Economic Policy Review. 3. 251-299
*       Campbell, J.Y. (2003). “Consumption-Based Asset Pricing”, Handbook of the Economics of Finance, George Constantinides. Milton Harris, and Rene Stulz eds. North-Holland. Amsterdam. 1B, 803-887.
*       Campbell, J.Y., & J.H, Cochrane. )1999.(. “By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior”. Journal of Political Economy. 107(2). 205–251.
*       Constantinides, G.M., J.B. Donaldson., & Mehra, R. (2002). “Junior Can’t Borrow: A New Perspective on the Equity Premium Puzzle”. Quarterly Journal of Economics. 117(1). 269–296.
*       Donadelli, M., &  Prosperi, L. (2012). “The Equity Premium Puzzle: Pitfalls in Estimating the Coefficient of Relative Risk Aversion”. Journal of Applied Finance & Banking.2(2). 177-213.
*       Dzhumashev, R., & Madsen, J. B. (2009). “The equity premium puzzle and the ex post bias”. Applied Financial Economics.19(2). 157-174.
*       Epstein, L.G., & Zin, S.E. (1991). "Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis”. Journal of Political Economy.99(2).263–286.
*       Giovanis, E. (2009). “Bootstrapping Fuzzy-GARCH Regressions on the Day of the Week Effect in Stock Returns: Applications in MATLAB”; MPRA. Working Paper.
*       Giovanis, E. (2010). “Proposal of Additional Fuzzy Membership Functions in Smoothing Transition Autoregressive Models”. World Academy of Science, Engineering and Technology ,4. 2010-04-22.
*       Gordon, S., & St-Amour, P. (2000). “A preference regime model of bull and bear markets”. American Economic Review. 90(4). 1019–1033.
*       Guvenen, F. (2009). “A Parsimonious Macroeconomic Model for Asset Pricing”. Econometrica. 77. 1711–1750.
*       Lettau, M., Ludvigson, S., and Wachter,  J. (2006)., The declining equity premium: what  role does macroeconomic risk play? Review of  Financial Studies, forthcoming.
*       Kahneman, D., Tversky, and March, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47 (2), 263–292.
*       Kaszab, L & Marsal, A. (2015). “Explaining Bond and Equity Premium Puzzles Jointly in a DSGE Model”. MNB Working Papers.
*       McGrattan, E.R., & Prescott, E.C. (2001). “Taxes, Regulations, and Asset Prices”. Working Paper No. 610. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
*       Mehra, R. (2003). “The equity premium: why is it a puzzle?”. Financial Analysts Journal. 59(1).54-69.
*       Mehra, R., & E. C, Prescott. (1985). “The equity premium: a puzzle. Journal of Monetary  Economics”.15(2). 145-161.
*       Nuri E, S., &  Mirakhor,A. (2010). “The Equity Premium Puzzle, Ambiguity Aversion, and Institutional Quality: Implications for Islamic Finance”. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. 6(1). 37-88.
*       Sill, K. (2006). Macroeconomic volatility and the equity premium. Federal Reserve Bank of Philadelphia, working paper no. 06-1.
*       Weil, P. (1989). “The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle”. Journal of Monetary Economics. 24(2). 401-421.
*       Xie, Y., Athanasios, A., & Florackis, C. (2014). “Disappointment aversion and the equity premium puzzle: new international evidence”. The European Journal of Finance.1-15.
*      Zadeh, L. A. (1968). “Fuzzy algorithms”. Information and Control, 12, 94-102