مقایسه تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی براساس مدل های کریستی و هوانگ و لاکونیشاک،شلیفر و ویشنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی می نماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار، ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود.
از طرفی در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار، پیروی بی قید و شرط از دیگر سرمایه گذاران بدلیل تصور اینکه آنها دارای مزیت اطلاعاتی هستند، مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها موجب هجوم سرمایه گذاران برای معامله ی سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن ناکارآمدی، بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.
در این پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مقایسه ی نتایج مدل های کریستی و هوانگ و لاکونیشاک،شلیفر و ویشنی اثرگذاری اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضمن تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی، این تاثیر در مدل کریستی و هوانگ نسبت به مدل لاکونیشاک، شلیفر و ویشنی از شدت بیشتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intangible Information on Institutional Investors Herding Behavior by Comparing The Results of Christie and Huang Model and Lakonishok, Shleifer and Vishny Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Shayestehmand 1
  • Zahra Pourzamoni 2
1 Department of Accounting, Master of Science of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. corresponding author
چکیده [English]

Intangible information, which is often obtained from the unofficial sources, causes information asymmetry in the capital market. This information will primarily create advantages for some investors; however, over time, with the release of intangible information and turning it from underhand information to revealed information, the value and power of this information advantage will be reduced.
On the other hand, in decision making model for herding behavior, unconditional compliance of other investors, because of assuming that they have an informational advantage, is the basis for decisions. These decisions lead to the influx of investors to trade the stock and fluctuation in prices that causes inefficiency, instability and fragility of the market.
In this study, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors has been studied in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014. In this regard, by comparing the results of Christie and Huang model and also Lakonishok, Shleifer and Vishny model, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors was analyzed.
The results indicate that, confirming the impact of intangible information on herding behavior of institutional investors, the impact is more intense on the Christie and Huang model compared to the Lakonishok, Shleifer and Vishny model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intangible Information
  • herding behavior
  • Institutional investors
*       ایزدی نیا، ناصر و حاجیان نژاد، امین،  (1388)، "بررسی و آزمون رفتار توده وار در صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 7، پاییز 88 ..صص 105-132
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا ، (1388)، "بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا1384، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 48 ، پاییز 86 .صص. 44-25
*       پورزمانی زهرا  (1391)، بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال اول شماره سوم، صص 148-150 .
*       سروش یار افسانه، علی احمدی سعید (1395)، بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره هجدهم، صص-159- 147.
*       سعیدی، علی، فرهانیان، سیدمحمدجواد، (1390)، " رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16 ، زمستان، صص 175-198
*       سلطانی، اصغر، (1386)، " بررسی حباب های قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
*       سیف الهی راضیه، کردلوئی حمیدرضا (1394)، بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص 45- 52.
*       یوسفی، راحله، شهرآبادی، ابوالفضل، (1385)، " بررسی و آزمون رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 2،1388 ، ص 5
*        Chang, E.C.,Cheng, J.W and Khorana, A.,(2000), “An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: an International Perspective”, Journal of Banking and Finance, Vol.24, No. 10, P.1651-1699
*       10) Christie, W. G. and Huang, R. D. (1995). “Following the Pied: Do Individual Returns Herd Around the Market?” Financial Analyst Journal, Vol. 51, No. 4, P. 31-37.
*       11) Daniel, K., Titman, S., (2006),"Market Reactions to Tangible and Intangible Information". Journal of Finance, Vol.61, P. 1605-1643.
*       12) Demirer, R. and Kutan , A. M. (2005). “Does Herding Behavior Exist in Chinese Stock Markets?”, Journal of International Financial Markets,Institutions and Money, Vol.16, No. 2, PP: 123 – 142
*       13) Devenow, A. and Welch, i. (1996). “Rational Herding in Financial Economics”,European Economic Review, Vol. 40, PP: 603 – 615.
*       14) Daniel, K., Titman, S., (2006), "Market reactions to tangible and intangible information", Jornal of Finance, Vol.61, PP: 1605-1643.
*       15) Jiang, Hao (2009)." Institutional Investors, Intangible Information and the Book-to-Market Effect", Jornal Of Financial Economics. Vol.51, PP: 605-843.
*       16) Tan, L, Chiang, T, Mason, J. and Nelling, E. (2010). “Herding Behavior in Chinese Stock Markets: An Examination of A and B Shares”, Pacific Basin Finance Journal.
*       17) Venezia, Itzhak, Nashikkar , Amrut and Zur Shapira(2008) “Herding in trading by amateur and professional investors”,Toronto University.