تأثیر انتشار اخبار زیست محیطی روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اخبار زیست محیطی و ضرورت بررسی واکنش بازار به این اخبار، در این تحقیق به بررسی رفتار سرمایه​گذاران و قیمت سهام، نسبت به انتشار اخبار زیست محیطی پرداخته شده است و عکس​العمل سرمایه​گذاران نسبت به اخبار مطلوب و نامطلوب زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش شناسی استاندارد مطالعات رویدادی (رویداد پژوهی) استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا 5 روز بعد از اعلان خبر) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1394 می​باشد.
نتایج این تحقیق نشان می​دهد، انتشار اخبارزیست محیطی مثبت باعث افزایش قیمت سهام و واکنش مثبت سرمایه گذاران می شود ولی انتشار اخبار زیست محیطی منفی تأثیری روی قیمت سهام نداشته و عدم واکنش سرمایه گذاران را به همراه دارد. به عبارت دیگر، وقتی اخبار زیست محیطی مثبتی از شرکتها منتشر می شود، تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکتهای مذکور افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت سهام شرکت می شود. اما در زمان انتشار اخبار زیست محیطی منفی، انتشار این اخبار در بازه زمانی 11 روزه، تاثیری بر قیمت سهام شرکتها ندارد. که این امر موید تئوری مطرح شده توسط سیولیوان (2016) است که اظهار می دارد سرمایه گذاران متعهد به مسئولیت پذیری اجتماعی، به انتشار خبر عملکرد خوب زیست محیطی شرکتها عکس العمل مثبت نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of environmental news on stock prices of companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • zahra dianati dalami 1
  • Elham Khodakarami 2
1 Associate Professor of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 MSc of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

In this study, the behavior of investors and the stock price have been paid to the environmental news and investors' reaction is studied to the favorable and unfavorable news. For this purpose, the standard methodology of events (event study) is used. The range of events includes 11 days (5 days before to five days after the announcement) has been considered. The research population, firms listed in the Tehran Stock Exchange is between the years 2010 to 2016. Abnormal returns are calculated according to market-adjusted return. The results show, that positive environmental news boosts stock prices and positive reaction of investors but negative environmental news release impact on stock prices, and investors also associated with lack of response. On the other hand, when good environmental news is released, the investor’s interest increase to buy stocks. But when bad environmental news is released, 11-day period, It does not impact on stock price  and confirms the Sullivan(2016) theory which  says committed investors to social responsibility show a positive reaction to good environmental news of firms.

*       اردکانی، سعید؛ بهلکه، آیناز؛ میرزاد، نگار؛ توسلی، طاهره​السادات؛ (1394)،" بررسی واکنش سرمایه​گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1
*       تهرانی، رضا؛ طالب نیا، قدرت الله؛ جلیلی، صابر، (1385)، "ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری"،تحقیقات مالی، سال هشتم ، شماره 21، از صفحه 27 تا 46
*       جاوید، داریوش؛ تقی​زاده، محمدتقی؛ (1392)، "حسابداری محیط​زیست وتأثیر حسابداری محیط زیست بر تصمیمات استفاده​کنندگان صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، همایش ملی پژوهش​های محیط زیست ایران.
*       خدادادی، ولی؛ جان جانی، رضا؛ (1388)؛ "واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 8
*       دیانتی دیلمی، زهرا،(1394)، "روش تحقیق در حسابداری راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله"، انتشارات عدالت نوین.
*       دیانتی دیلمی، زهرا؛ دین محمدی، مصطفی؛ معتمدی، سعید؛ (1391) "بررسی عکس​العمل سرمایه​گذاران در مقابل خبرهای اقتصادی و سیاسی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی
*       دیانتی دیلمی، زهرا  و غفاریان قدیم، مهسا، (1395) ، بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تامین با ارزش شرکت های تولیدی ، فصلنامه دانش حسابداری مالی، سال سوم، شماره 1، بهار 1395  صص 47-67
*       حاحیها، زهره و زمانی، علی جلالی،(1394) ، "بررسی تاثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی های نامشهود و ارزش شرکت"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 14، ص 133- 154.
*       خوش طینت، محسن؛ (1385)، "حسابداری زیست محیطی: ابزاری جدید برای فرهنگی پایدار"، مجله حسابدار، شماره 172.186
*       طالب​نیا، قدرت​اله؛ علیخانی​، راضیه؛ مران جوری، مهدی؛ (1391)، "ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 69
*       مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی؛ علی​خانی، رضیه؛ مرانجوری، مهدی؛ (1394)، "بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی"، پژوهش​های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 3
*       Aerts, W., Cormier, D., Magnan, M., (2008). "Corporate environmental disclosure, financial markets and the media: an international perspective". Ecol. Econ.64, 643–659.
*       Barth, M., McNichols, M., (1994) . "Estimation and market valuation of environmental liabilities relating to superfund sites". J. Acc. Res. 32, 177–209, Supplement.
*       Belkaui, Ahmed, (1980), "The impact of social-economic accounting statement on the investment decision: an empirical study, accounting organizations and society".
*       Blacconiere, W.G., Northcutt, D., (1997). "Environmental information and market reactions to environmental legislation". J. Acc., Audit. Financ. 12 (2), 149–178.
*       Blacconiere, W.G., Patten, D., )1994(. "Environmental disclosures, regulatory costs and changes in share value". J. Acc. Econ. 18 357–377.
*       Charles H. Anderson-Weir. (2010) "How Does the Stock Market React to Corporate Environmental News?"
*       Christoph Trumpp and Thomas Guenther,)2015(," Too Little or too much? Exploring U-shaped Relationships between Corporate Environmental Performance and Corporate Financial Performance."
*       Clarkson, P., Li, Y., Richardson, G., Vasvari, F., (2008). "Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis". Acc. Organ. Soc. 33, 303–327.
*       Clarkson, P., Fang, X., Li, Y., Richardson, G., (2013). "The relevance of environmental disclosure: are such disclosures incrementally informative?" J. Acc. Public Policy 32, 410–431.
*       Clementina Ferreira, (2004), "Environmental accounting:the Portuguese case, Management of Environmental Quality" An International Journal, Vol. 15 No. 6, pp. 561-573
*       Cormier, D., Magnan, M., (2007). "The revisited contribution of environmental reporting to investors’ valuation of a firm’s earnings: an international perspective". Ecol. Econ. 62, 613–626.
*       Cormier, D., Ledoux, M., Magnan, M., (2009). "The use of web sites as a disclosure platform for corporate performance". Int. J. Acc.Inf. Syst. 10 (1), 1–24.
*       Dasqupta, Susmita, lapante Benoit & Maming,N.Landu.(1997). "Capital market responses to environmental performance in developing countries, the world bank development research group", available at http://web.worldbank.org/archive/website01004/WEB/IMAGES/12852832.PDF
*       Fernadez, M.A, manzana, V.A.Argo & Saez, J.C. Mattellin.(2009). "Doinvestors in spain react to news on sustainability and corporate social responsibility", international Journal ofsustainable economy, pp. 227, 224
*       Ferreira, Aldo´nio; Moulang, Carly; Hendro, Bayu (2010);“Environmental management accounting and innovation: an exploratory analysis”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7,920-948
*       Folger , H.R, & Nutt,F,(1975). "A Noteon Social Responsibility and Stock valuation" , Academyof Management Journal,  18(1), 155-159.
*       Griffin, P., Sun, Y., (2012). "Going green: market reaction to CSR newswire releases". J. Acc. Public Policy 32, 93–113.
*       Indranil Bose a, , Raktim Pal  , (2012) " Do green supply chain management initiatives impact stock prices of firms?"
*       James, Boyd .(1998)."The benefits of improved environmental accountint: An economic framework to identify priorities", Discussion Paper 98-49,available at: http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-98-49.pdf
*       Mara,V., Nelson, Hb, Fabricia Sc, Larissa, D,.(2017), Relationship between determinant factors of disclosureof information on environmental impacts of Brazilian companies, ESTUDIOS GERENCIALES,article  inpress.
*       Marlene Plumlee, Darrell Brown , Rachel M. Hayes, R. Scott Marshall(2015), "Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence".
*       Matsumura, E., Prakash, R., Vera-Munoz, S., (2014). "Firm-value effects of carbon emissions and carbon disclosures". Acc. Rev. 89 (2), 695–724.
*       Richardson, A., Welker, M., (2001) . "Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital". Acc. Organ. Soc. 26, 597-616.
*       Robyn Moroney, Carolyn Windsor, Yong Ting Aw. (2012). "Evidence of assurance enhancing the quality of voluntary environmental disclosures: an empirical analysis".
*       Setthasakko, Watchaneeporn (2010); “Barriers to the development of environmental management accounting An exploratory study of pulp and paper companies in Thailand”. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No. 3, 315 – 33
*       Sherine Farouk, Jacob Cherian & Jolly Jacob,(2012), "Green Accounting and Management for Sustainable Manufacturing in Developing Countries"
*       Sulaiman A. Al-Tuwaijria. (2004). "The relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach", Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting.- Oxford : Pergamon Press, ISSN 0361-3682, ZDB-ID 830161. - Vol. 29, p. 447-472
*       Sullivan,h,. (2016).Environmental news and noise in financial markets: Event Studies Concerning the Effect of Environmental Performance on Financial Performance, essay on economics major,  Yale College.available at: http://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Undergraduate/Nominated%20Senior%20Essays/2015-16/Hugh_Sullivan_Senior%20Essay%202016.pdf
*       Xiang, L., Chen Z.,(2017), Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in China, Journal of Cleaner Production, Volume 142, Part 2, 20, P:1075-1084.
*       Yan,Q., Amama, Sh., Rajesh T,.(2016), Environmental and social disclosures: Link with corporate financial performance , The British Accounting Review, Volume 48, Issue 1 P. 102-116.
*       Zsuzsanna Dea ´k and Berna Karali, (2014), "Stock Market Reactions to Environmental News in the Food Industry