بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. داده­های مورد استفاده، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال­های 1384 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش بیانگر این است که بین نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی آن‌ها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها رابطه معنی داری وجود ندارد سایر فرضیه­های این پژوهش حاکی از آن است که بین نوسان پذیری بازده، ریسک تجاری بالا، پاداش هیئت مدیره، سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره و درصد سهام شناور آزاد با اجتناب مالیاتی رابطه­ی مثبت و معنی­دار و بین ریسک تجاری پایین، تفکیک مدیر عامل از اعضا­ و مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی، رابطه منفی و معنا­دار در سطح اطمینان 95% تایید شده تلقی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of The Different Dimensions of Corporate Governance with Tax Avoidance in Accepted Companies on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohsen Hamidian
Assistant Professor and Academic Member of the Accounting Department, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between the dimensions of corporate governance and tax avoidance in accepted companies on Tehran stock exchange. The used data, from the accepted companies in Tehran stock exchange, have been elicited during 2005 to 2013. This study used multivariate regression model for analyzing data and testing hypothesis .the results from testing the hypothesis of the research show that there is no significant correlation between the proportion of outside board members with their tax avoidance and also there is no significant relationship among the ownership and  authority of government  into company and tax avoidance of companies  .other hypothesis of this research suggest that there is  a positive and meaningful relationship between the volatility of returns and, high commercial risk, remuneration of the board,  the shares owned by board members and free float stock percentage  with tax avoidance and there is a negative and meaningful relationship between low commercial risk , CEO separation from members  and institutional shareholders ownership with tax avoidance , and it is approved at confirmed confidence level of 95 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Avoidance
  • Internal dimensions of corporate governance
  • External dimensions of corporate governance
*       باباجانی، جعفر و عبدی، مجید، (1389)، رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 8، ص65-86
*       پژویان، جمشید، (1380)، بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی تابستان،  شماره1(1پیاپی)، ص 25-34
*       توکل، محمد، (1385)، مالیات و اقتصاد زیر­زمینی، فصلنامه مالیات- شماره 41، ص4-9
*       حساس یگانه یحیی، (1384)، مبانی نظری حاکمیت شرکتی، مجله حسابدار شماره 168، ص10-13
*       دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا و کفعمی، مهدی، (1393)، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره4، ص409-430
*       مشایخی، بیتا و سیدی، سید جلال، 1394، راهبریشرکتیواجتنابمالیاتی، مجله دانش حسابداری، سال ششم، شماره 20، ص83-103
*       نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، علی، (1384)، بررسی و تبیین رابطۀ ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 48، ص17-84
*       Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A., Larcker, D. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance , Journal of Accounting and Economics, 60 (1), 1 – 17
*       Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Nonfamily? Journal of Financial Economice, 95.
*       Demsetz, H., Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: causes and consequences. Journalof Political Economy 93, 1155–1177.
*       Desai, M. A., and D. Dharmapala. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value", the Review of Economics and Statistics, PP.91.
*       Desai, M., Dharmapala, D., Fung, W. (2007). “Taxation and the evolution of aggregate corporate ownership concentration. In: Auerbach, A., Hines, J., Slemrod, J. (Eds.), Taxing Corporate Income in the 21st Century” Cambridge University Press, New York, 345–383
*       Graham, J., Tucker, A. (2006). “Tax shelters and corporate debt policy” Journal of Financial Economics, 81: 563–594.
*       Gupta, S., and K. Newberry. (1997). “Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal study”. Journal of Accounting and Public Policy, 16 (1): 1–34.
*       Hanlon, M., and S. Heitzman, A review of tax research, 2009 Working Papar.
*       Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics 50, 127-178.
*       Khuruna and Muser w, institutional ownershipand tax aggressiveness. (2009). working paper. University of Missouri at Columbia. www.ssrn.com
*       Rego, S.O. and R. Wilson, executive Compensation, Tax Reporting aggressiveness, and fuchere Firm Performance. (2008). working Peper. University of lowa. [Online]. www.ssrn.com
*       Sartori, Nicola. (2008). Effects of strategic tax behaviors on corporate governance. September 1, university of Michigan