شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر ریسک صنعت لیزینگ به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA) در رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک

چکیده

امروزه، مدیریت ریسک، نظام و فرآیندی حرفه‌ای است که هدف اصلی آن بهبود کیفیت تصمیم‌ها در کلیه سطوح بنگاه‌های اقتصادی به منظور افزایش ثروت سهامداران است. به طور کلی تا دهه 50 نگرش به ریسک، محدود، یک بعدی و کیفی بوده است. با توجه به اینکه در خصوص ریسک صنعت لیزینگ پژوهش هایی بوده ولی تاکنون به صورت دقیق شناسایی و رتبه بندی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است، در این پژوهش تلاش شده به صورت کاربردی و از طریق روش پیمایشی و پس از دریافت نظرات افراد خبره از طریق پرسشنامه، انواع ریسک های موجود در صنعت لیزینگ شناسایی شده و پس از بررسی همبستگی، بر اساس روش AHP  رتبه‌بندی خواهند شد .
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش این تحقیق توصیفی و از میان انواع تحقیقات توصیفی، تحقیق پیمایشی می‌باشد، که به بررسی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ریسک لیزینگ می‌پردازد. جهت تعیین ‌پایایی ‌پرسشنامه ‌از آزمون ‌آلفای‌ کرونباخ ‌و برای احراز روایی آن از نظرات متخصصان و اساتید استفاده شده‌؛ در تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است در مجموع کلیه عوامل مطرح شده در فرضیات تحقیق از جمله ریسک های عملیاتی، ریسک نقدینگی، نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک اعتباری، ریسک قانونی، ریسک پرتفولیوی از ریسک های مهم و با اهمیت در صنعت لیزینگ و  شرکت واسپاری ملت می باشد و بین ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک عملیاتی، ریسک قانونی، ریسک پرتفولیوی و زیر فاکتورهای آن در واسپاری ملت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the risk factors affecting the leasing industry case study of AHP in the company mellat leasing

نویسنده [English]

  • Ali Sheidaei
Graduated DBA "Doctorate of Business Administration" in Financial Engineering & Risk Management
چکیده [English]

Nowadays, risk management is a practiced system and process whose main aim is to improve the quality of decisions in all levels of the firms in order to increase the wealth of shareholders. Until the 50's, the perception to the risk was totally restricted, unidimensional and just based on quality. So far, a number of researches have been done regarding the risk of leasing industry; however, there has been little if any precise rating or identification of these risks in this field . In this study, we intend to identify different kinds of risks involved in the leasing industry through survey research by asking the experts for their opinions through questionnaires and then determine the correlation between them, and eventually, rank them through the AHP method. 
This work is an applied research and its methodology is descriptive, in the form of convey researches. In this study, we determine effective factors on risks of leasing industry. The reliability of the questionnaire has been calculated by Cronbach's alpha and its validity has been assessed by experts. SPSS software has also been used to analyze the data.
Based on the findings, all the abovementioned factors in the hypothesis, such as operational risks, liquidity risk, interest rate risk, recognition risk, legal risks and portfolio risk are the most important risks in the leasing industry and Mellat Leasing Corporation. There is also a significant correlation between all the abovementioned risks and their components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk factors
  • Leasing risks
  • risk management
  • Risk
*       رحمانی، علی و شیدایی، علی، 1392، شناخت صنعت لیزینگ در جهان و ایران، نشر نیاز دانش
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و جولا، جعفر ، 1395، مهندسی مالی، انتشارات ترمه
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و نیکومرام، هاشم و هیبتی، فرشاد، ویرایش 1387، مبانی مدیریت مالی (جلد اول و دوم)، انتشارات ترمه
*       کانون شرکت های لیزینگ ایران، 1393، مجموعه مقالات همایش ملی لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، انتشارات ترمه
*       شیدایی، علی، 1386، تجزیه و تحلیل تولید ناب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
*       سی آرتور ویلیامز، جی آر-ریچاردام هینز، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،ججت اله گودرزی، نشر نگاه دانش،1382 .
*       عباس نژاد، نوشین، 1388، دانش مدیریت برای مدیریت ریسک (موضوع جدید، احساس راحتی در برابر تغییرات) نشریه: اقتصاد » تازه های جهان بیمه » مهر و آبان 1388 - شماره 136 و 137