بررسی رابطه بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‌ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‌ایران.

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ‌ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار می‌باشد. در این تحقیق خالص ارزش سهام به عنوان متغیر مستقل و دوران رونق و رکود به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر متغیرهای ارزش معاملاتی شرکت‌ها بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1392 بوده که در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذفی سیستماتیک 112 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده‌های شرکت در سطح اطمینان 95% با استفاده از مدل پانل با اثرات ثابت نشان می‌دهد بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق و رکود ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد شدت ارتباط بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق و رکود تفاوت معناداری با هم دارد به‌طوری که شدت ارتباط بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره‌های رونق بیشتر از رکود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Net Share Value and Trade Value of Companies Listed On Tehran Stock Exchange in Securities Market Boom and Bust Cycles

نویسندگان [English]

  • Elmira Ghadri Soumeh 1
  • Farhad Hanifi 2
  • Hamidreza Kordloei 3
1 Graduated of Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Finance, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The main aim of the present study is to explore the relationship between net share value and trade value of companies listed on Tehran Stock Exchange in securities market boom and bust cycles. In this study, net share value is considered as independent variable and boom and bust cycles as moderating variable, in order to study their effect on the variables of trade value of companies listed on Tehran Stock Exchange. Research population in this study includes all companies listed on Tehran Stock Exchange during the period from 2008 to 2013 and finally, research sample volume is consisted of 112 companies based on systematic elimination method. Results obtained from regression analysis of firm data at 95% confidence level with the use of panel data with fixed effects indicated that there is a direct relationship between net share value and trade value of companies listed on Tehran Stock Exchange during boom and bust cycles.
Also, it was indicated that the severity of the relationship between net share value and trade value of companies has a significant difference in boom and bust cycles, in a way that the severity of the relationship between net share value and trade value of companies in boom cycles is larger than in bust cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net share value
  • trade value
  • boom and bust cycles
*       ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان (1388(؛"بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، 2(: 18-42).
*       راعی، رضا؛ و احمد تلنگی (1383)، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، انتشارات سمت.
*       فروغی، داریوش و مظاهری، مرضیه (1392)، بررسی تأثیر اهرم و ریسک درماندگی مالی بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، (5)، 46-61.
*       مهرانی، ساسان؛ امیر رسائیان (1388)، بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، (8)، 79-92.
*       مومنی، منصور (1387). «تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS»، تهران، انتشارات کتاب نو.
*       نوروش، ایرج و سیما یزدانی، (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، (2)، 35-48.
*       تهرانی، رضا؛ نوربخش، عسکر. (1390). مدیریت سرمایه‌گذاری. تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.
*       فروغی، فیروز و مظاهری، محمدرضا؛ (1391)؛ رابطه سهام بی نام در دوران رکود و رونق بازار بورس اوراق بهادار؛ نشریه حسابداری و حسابرسی؛ شماره 47، صص 22-37.
*       مهرانی، ساسان، رسائیان، احسان. (1388). استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 11، شماره 38: 77- 78.
*       مهدوی کیا، ناصر. (1390). بررسی ارتباط بین آرامش کارکنان بر عدالت سازمانی (مطالعه موردی: وزارت کار). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق
*       مهرانی، ساسان. (1389). اندازه‌گیری میزان تاثیر دخالت سرمایه گذاران نهادی در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سسندج، سال چهارم، شماره 10.
*      خواجوی، شکرالله، اللهیاری. (1388)."بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام باتاکید بر نقش ارقام تعهدی درشرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران "، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 40، صص 60-37.
*       George, J. & Hwang, C. Y., (2010), “ A resolution of distress risk and leverage puzzles in the cross section of stock returns”. Journal of Financial Economics, (96), 56-79.
*       Long Chen, and Xinlei Zhao, (2006(,: On the relation between the market-to-book ratio, growth opportunity and leverage ratio.” Finance Research Letters, 3, 253-266.
*       McConnel, J.J., Servase, H. (1995(, Equity Ownership and two faces of debt.” Journal of Financial Economics, 39, 131-157.
*       Meyers, S, (1977(, “Determinants of corporate borrowing.” Journal of Financial Economics, 5, 147-175.
*       Penman, S. Richardson, S., & Tuna, I., (2007(. “The book-to-price effect in stock return: accounting for leverage”. Journal of Accounting Research, 45, 427-467.
*       Umutla, M, (2009(, Firm Leverage and Investment decisions in an emerging Market, Sprigner Science & Business Media. B. V.
*       Viet, A. & Dang., (2011(. “Leverage, Debt maturity and Firm Investment: An empirical Analysis”. Journal of Finance & Accounting, (38(: 225-258.
*       NewGibaer, M.J. (1951( “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, 120, 253-281
*       Pirie F. (2008( "Handbook of Governmental Accounding", Taylor and Francis Group, CRC Press, Newyork.
*       Weber F. and Laderman E., (1999(., Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The Journal of Finance 4,, Vol. 13, No. 2,: 1-16.
*       Wolk T., (2009( "What affects accounting conservatism: A corporate governance perspective" Journal of Contemporary Accounting & Economics